تاریخچه

 

فشرده تاریخچه تشکیل وزارت ارشاد، حج واوقاف و مجله پیام حق ارگان نشراتی این وزارت

 

اداره عالی اوقاف در سال 1349 تأسیس گردید که اعلحضرت محمد ظاهر شاه به صورت افتخاری مسئولیت وسرپرستی آنرا به عهده داشت ورئیس عامل آن سید حکیم کمال شنواری بود.

 اداره عالی اوقاف درسال  1357 منحل گردیده صرف یک مدیریت عمومی حج واوقاف   مربوط صدارت باقی ماند درسال 1359 تشکیل ریاست شئون اسلامی منظور شد  درسال 1364 ریاست شئون اسلامی بوزارت شــــــئون     ارتقا نموده که عبدالولی حجت به حیث وزیر این وزارت تعین گردید.