ستراتیژی و پالیسی

 

پالیسی وزارت ارشاد، حج واوقاف

مقدمه :

وزارت  ارشاد، حج واوقاف  طوریکه  از نام آن  مشخص میگردد  یکی از مهمترین نهاد  دولتی است که برعلاوه تنظیم امور دینی مردم ، بمثابه پل ارتباط میان مردم دولت جمهوری اسلامی افغانستان با جهان اسلام عمل  می کند .

این وزارت بعنوان ارگان کلیدی درسکتور دینی بمنظور انسجام مبادی رشد وتوسعه امور دینی وحفظ ارزش های فرهنگی وملی مردم افغانستان با وجود مشکلات بودجوی وکدری درچارچوپ مراتب قانونی که استراتیژی ملی درعرصه سکتوری دینی برآن تکیه دارد ،  فعالیت می نماید .

وزارت ارشاد، حج واوقاف درعرصه ارائه خدمات دینی بمردم افغانستان با حفظ استقلال کاری در راستای انجام وظایف خویش با ارگان های معارف ، تحصیلات عالی ، اکادمی علوم ، سترمحکمه ، وزارت عدلیه ، اطلاعات وفرهنگ وپارلمان درعرصه داخلی وبا کشورهای اسلامی درعرصه خارجی درچارچوپ مقررات قانونی روابط کاری واستراتیژیک دارد .

بدین منظورمیکوشد مراتب حقوقی خویش را درچارچوپ مبادی استراتیژی سکتور اموردینی  استراتیژی انکشاف ملی افغانستان توسعه وتحکیم ببخشد .

این وزارت درعرصه های ذیل دارای پالیسی معین وهدفمند انه میباشد :

1-   درعرصه ارشادات اموردینی ازطریق مساجد ، حسینیه ها ومدارس دینی .

2-  درعرصه ارائه خدمات برای حجاج  وتنظیم پروسه حج وزیارت برای مسلمانان وپیروان سایرادیان .

3-  درعرصه تنظیم امور وقف واسترداد ملکیت های عضب شده وقفی .

4-  درعرصه ارائه خدمات فرهنگی ، تحقیقی وعلمی ازطریق تحقیقات علوم اسلامی وکانال نشراتی منجمله نشر مجله پیام حق ، ارشاد اسلام وچاپ کتب معتبر اسلامی .

5-   درعرصه تنویرافکار عامه از تحولات فقهی ومساعدت درحل مشکلات دینی مردم از طریق مجمع علمی و شورای های علمای وزارت درمرکز و ولایات ونواحی .

6-  درعرصه خدمات اجتماعی ومذهبی با اعمار ، ترمیم وغیره ضروریات  مساجد ، حسینیه ها وخانقا ها ، اعمارمراکز عملیاتی حج درمرکز و ولایات، اعمار تعمیر ریاست های ارشاد، حج واوقاف ولایات ومرکز، اعمار کتابخانه وموزیم درروضه مزارشریف ، اعمار اکادمی تدریب ائمه ، اعمار تعمیر کمپلکس وزارت ، اعمار سالون های فاتحه خوانی زنانه درمرکز ومراکز ولایات ، بازسازی جایدادهای وقفی ازطریق عواید وقفی ، تاسیس یک اداره جمع آوری وتوزیع زکات وخدمات مربوط به آن ، تخصیص واعمار مساجد برای ادای نماز جماعت زنان ، تاسیس واعماریک مرکز نیرومند مستقل باصلاحیت وعلمی فتوا درمسایل شرعی درشهرکابل  .

هدف از تعین خطوط پالیسی عبارت ا ند از :

1-  عرضه خدمات قانونمند وشایسته دینی وبالابردن سطح آگاهی مردم برای توسعه وتحکیم سهگیری مردم دربرنامه های انکشافی دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، بازسازی معنوی وفرهنگی ، و جلب اعتماد ملی برای تقویت نهاد  دولت بمنظور تحکیم پایه های امنیت وصلح پایدار ، کاهش فقر وایجاد یک مملکت مترقی ومتمدن وبا افتخار درعرصه بین المللی میباشد .

اما پالیسی یا سیاست فعال کاری وزارت ارشاد، حج واوقاف با توجه به مفاد مندرج استراتیژی انکشاف ملی بخش  استراتیژی دینی دولت جمهوری اسلامی افغانستان  قرارذیل است :

الف -  درعرصه ارائه خدمات شایسته دینی وارتقای سطح آگاهی های مردم که به هدف کاهش فقر وحفظ روحیه وحدت ملی انجام میشود .

1-  تقویت نهاد محراب ومنبر با اعمار مساجد وحسینیه ها ومدارس خصوصی  مربوط به مساجد .

2-  استخدام خطبا وامامان شایسته بمنظورتحکیم وتقویت اصل شایسته سالاری .

3-  تدویر ورکشاپ های تخصصی برای امامان وخطبا بمنظور تربیه کادرهای مسلکی ومتخصص .

4-  تقویت وتوسعه مدارس خصوصی درچارچوپ مساجد بمنظورکاهش بیسوادی ونشرمبادی دینی برای  اطفال ونوجوانان ذکور واناث .

5-   سیستماتیک سازی شیوه های تبلیغ وخطابت بمنظورآگاهی سریع وبموقع مردم از ارزش های دینی وجلب حمایت مردم از دولت .

6-  ارائه تبلیغات موثر درخطبه های جمعه وعیدین بمنظورجلب همکاری عامه مردم در نهادینه نمودن ارزش های حقوق بشر ، محیط زیست ، امور صحت وبهداشت ، حقوق اطفال وزنان ، حاکمیت قانون سهمگیری در انتخابات ، مبارزه علیه مواد مخدر ومسکرات وفساد اداری واخلاقی .

7-   راجستریشن منظم حلقات حفظ ومدارس خصوصی بمنظور تقویت روحیه دفاع دولتی از تعلیم وتربیه درمدارس ، جلوگیری از خروج بی رویه طلاب افغانی از کشور وتوسعه فرهنگ تدریسی افغانی درداخل کشور .

ب -  درعرصه ارائه خدمات عبادی وفرهنگی وثقافتی که به هدف تشریک مساعی درانکشاف عمومی کشور وانجام امورعبادی سیاسی سازمان داده میشود

1-   چاپ ونشر مجله پیام حق وهفته نامه ارشاد اسلام بمنظور ارتقای سطح معلومات وآگاهی های مسلکی ودینی مردم وانعکاس فعالیت ها وعملکرد وزارت در تمامی عرصه های کاری .

2-  تدویر محافل وکنفرانسها بمنظور ارجگذاری به مقام والای کتاب وسنت ، گرامیداشت از ایام تاریخی کشور وتوسعه روحیه همدیگر پذیری درقضایای مهم کشوری ودینی .

3-  انسجام امور عبادی منجمله برنامه روز ماه مبارک رمضان ، تنظیم پروسه ختم کلام الله مجید وجشن نزول قرآنکریم  بمنظور تشویق مردم به انجام رکن سوم اسلام وبرجسته سازی نقش عامه مردم درتوسعه فرهنگ تحمل ، مبارزه علیه فقر ، دستگیری از فقر ا ومساکین وتحکیم عدالت اجتماعی

4-  راه اندازی مسابقات حسن قرائت وتفسیرمیان حافظان سراسرکشور بمنظور رشد استعداد های درخشان حافظان ، برازنده ساختن نقش آنها درمسابقات بین المللی وتوسعه اصل حمایت از تدویر مراکز حفظ کلام الله مجید برای جوانان علاقمند به دین .

5-   انجام تحقیقات اکادمیک وعلمی درحوزه علوم اسلامی بمنظورتوسعه فرهنگ غنامند اسلام وتقویت نقش علما درحفظ میراث گرانبهای تاریخی علمی ، فرهنگی وکلتوری دوره های اسلامی وملی افغانستان .

6-  سازماندهی هدفمندانه علمای افغانستان درچارچوپ مجمع علمی بمنظوررسیدگی بمشکلات فقهی مردم وارائه راهکار دینی برای مبارزه علیه دهشت افگنی وتروریزم ، اختطاف وآدم ربائی ، تعصبات قومی ، لسانی ، نژادی سمتی وحزبی .

7-  وارد کردن تغیرات وتنظیم پروسه حج وعمره بمنظور اعزام آبرومندانه حجاج افغانی به عربستان سعودی و تبلورحضورقانونمند واخلاقی مردم افغانستان درکنگره بین المللی حج .

8-  مساعد نمودن زمینه اعزام زایرین کربلا و امام رضا به عراق وایران بمنظور زیارت  مقبره حضرت امام حسین ( ع)  وامام رضا.

9-   مساعد نمودن زمینه اعزام زایرین آب گنگ به هندوستان بمنظور ادای مناسک مذهبی سالیانه سکهـ     ها وهندوهای افغان .

10-   مساعد نمودن زمینه تحصیلات متوسط وعالی خطبا وامامان درکشور های اسلامی  بمنظور تقویت سیستم تحصیلات عالی کشور وسهمگیری دربازسازی فرهنگی وعلمی ( معنوی )    افغانستان .

ج :  درعرصه تنظیم املاک وقفی بمنظور تقویت سیستم اقتصادی کشور ورسید گی بمشکلات دینی مردم .

1-   وضع مقرره تنظیم املاک وقفی واسترداد ملکیت های وقفی از نزد زورمندان بمنظور تحقق عدالت اجتماعی وتوسعه ارزش وقف درمیان مردم .

2-   بازگشائی حساب مستقل در بانک بمنظور جمع آوری عواید وقفی وجلوگیری از حیف ومیل آنها توسط افراد ونهاد های غیرمسول .

3-  آوردن تغیرات کلی در میتود وشیوه جمع آوری عشر وزکات بمنظور تقویت مبانی اقتصاد مملکت .

4-  تقویت روابط کارشناسان امور وقفی افغانستان با کشور های اسلامی بمنظور انتقال تجارب کافی کشور های متذکره جهت بهبود سیستم کاری وقف درافغانستان .