افتتاح ۱۴۵ باب دکان اطراف مسجد جامع شهرتالقان .

 

 

داکترفضل الله مجدد والی ولایت تخاردرموجودیت مولوی عبدالقهارحکیمی مشاورریاست اجرائیه،رییس دفتروسرپرست اوقاف وزارتارشاد, حج واوقاف،منشی شورای ولایتی،رئیس حج واوقاف تخار،عده ای ازعلما واصحاب رسانه ها دکاکین اطراف مسجد جامع شهرتالقان رابه هزینه ۲۸.۷ ملیون افغانی افتتاح وبه بهره برداری سپردند.

والی تخارگفتند: کمیته مربوط توزیع دکاکین را ازطریق پروسه مزایده طبق قانون تدارکات درحضور داشت متقاضیان کمیته موظف ورسانه ها درشفافیت کامل انجام داده اند. او ازکسانی که برنده پروسه داوطلبی شده اند تقاضا نمودند که باخرید وفروش اجناس،امتعه واموال مشروع تجارتی ومناسب به شان وحرمت مسجدشریف به کاروبارآغازنمایند وکرایه های دکاکین شانرا دروقت وزمان معین آن به عواید دولت پرداخت نمایند تا وزرات بتواند طرح پروژه های اینچنین را طرح وتطبیق نمایند.

والی تخار ازاین ابتکار وزارت ارشاد, حج واوقاف که  درحریم مسجد تعدادی ازهموطنان ما را صاحب اشتغالن مودند سپاسگزاری نمودند.

همچنان وی ازکمیته موظف،رئیس دفتر, رئیس ارشاد, حج واوقاف تخارو سرپرست ریاست اوقاف آن وزارت تشکری کردند که باحوصله مندی تطبیق این امر راتحقق بخشیدند.

رئیس حج واوقاف تخارضمن صحبت های شگفت:‌ طبق شرط نامه این دکاکین به اشخاص برنده به کرایه  داده شده است وآنان بها شخاص دیگردکاکین را به کرایه،گروی وسرقفلی داده نمیتوانند ونیزاضافه نمودند که عواید این ملکیت ها به حساب وزارت ارشاد, حج واوقاف انتقال میگردد.