رئیس جمهورغنی،مسجد قصردلکشا راافتتاح کرد

 

 

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ظهرامروز با رونمایی لوح سنگی،مسجد قصردلکشا درارگ ریاست جمهوری را افتتاح وبه روی نمازگزاران گشود.

 

رئیس جمهورکشور پس ازادای نمازجمعه که درآن شماری ازعلمای جید کشوراشتراک داشتند، ضمن اتحاف دعا به روح شهدای فاجعۀ تروریستی اول حمل وآرزوی صحتمندی به مجروحین رویداد مذکور،گفت که امروز مایکی از وجایب مهم خودراانجام میدهیم، زیراازمهمترین برنامه های حکومت وحدت ملی اعمار واحیای مساجد درکشوراست.

وی افزود: بعدازتقریباً ۱۱۰ سال که ازافتتاح مسجد جامع گلخانه میگذرد، این دومین مسجد است که هم وطنان مسلمان ما شاهدافتتاح آن درساحۀ ارگ میباشند.

رئیس جمهور گفت که مساجد خرقۀ شریف،روضه مبارک ،پلخشتی وعیدگاه وچندین مسجد دیگردرحال اعمار و بازسازی اند ودربودجه ملی برای اعمار ومرمت مساجد همه ساله بودجه بیشترتخصیص داده میشود ودراین خصوص اراداۀ ما واضح است.

رئیس جمهورغنی تاکیدکرد: مساجد کشورباید به طریقه ای اعماروبازسازی شوند که برای نسل های آینده، نمایانگرجهاد،عقیده وایمان ما باشند.

رئیس جمهورکشوردراخیرسخنانش گفت: چون جلسات ومراسم مختلف درارگ برگزارمیگردد، بناً برای ادای نمازپنجگانه، باید دسترسی به مسجد درهرگوشۀ ارگ وجود داشته باشد،تامردم مسلمان مااین فریضۀ دینی شانرا بجا آورند.

گفتنی است که مسجد قصردلکشا درسال ۱۳۷۶ هجری شمسی به گونۀ ابتدایی اعمارگردیده بود وبنابرضرورت به مرمت وترمیم اساسی، درماه عقرب ۱۳۹۶ بازسازی آن آغازشد.

مسجد قصردلکشا دارای ۲۲۰ مترمربع مساحت داخلی و ۱۵۹ مترمربع سایه بان بوده وگنجایش ۵۲۵ نمازگزار را دریک وقت دارا میباشد.

درکف مسجد ازسنگ گزک پلچرخی، دیوارپایه های داخلی ازسنگ رخام هلمند وپایه های بیرونی ازسنگ وردک استفاده شده ودروازه ها وکلکین های آن ازچوب ارچه ساخته شده اند.