امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت ارشاد, حج واوقاف وریاست عمومی ثبت احوال نفوس

 

 

۱۵ حمل ۱۳۹۷

استاد فیض محمدعثمانی وزیرارشادحج واوقاف با محمدهمایون محتاط رئیس عمومی ثبت احوال نفوس تفاهم نامه همکاری را در زمینه آگاهی دهی مردم برای گرفتن تذکره کاغذی جهت اشتراک فعال درانتخابات پیشروکشورازسوی علما وامامان مساجد وحسینیه ها درسالون کنفرانسهای وزارت به امضا رسانیدند.

برنامه با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید آغازیافته سپس وزیرارشاد حج واوقاف تشریف آوری مهمانان را خیرمقدم گفته ابرازنمود من به نمایندگی ازعلمای کرام کشور برایتان اطمینان میدهم به خواست خداوند دراین قسمت همکاری لازمی صورت خواهدگرفت.

وی افزود: کتاب خطبه نمازهای جمعه که ازسوی این وزارت تهییه دیده شده درآن خطبه ای درمورد ثبت نام فرزندان وخطبه ای درمورد سهم گرفتن درانتخابات آمده است که ملاامامان دیدگاه اسلام    را دراین قسمت بیان خواهد نمودند.

سپس رئیس عمومی ثبت احوال نفوس صحبت نموده گفت: گرفتن تذکره نه تنها برای اشتراک درانتخابات لازمی است, بلکه برای گرفت پاسپورت وسایرامورشخصی ضروری تلقی میگردد.

وی ازوزیرارشاد, حج واوقاف به نمایندگی ازتمام علمای کشورتشکری نموده وموفقیت شان را دراین بخش خواهان گردید.

برنامه بادعائیه خیرتوسط رئیس امورمساجد پایان یافت.