سنگ تهداب یک محراب مسجد دراقامتگاه مقام ولایت تخاربرزمین گذاشته شد

 

 

اول  /حمل.۱۳۹۷

داکترفضل الله مجددی والی ولایت تخار درموجودیت رئیس شورای علما، رئیس شورای خطیبان وملا امامان مساجد، معاون شورای ولایتی، تعداد ازروسای ادارات دولتی،معاونین قوماندانی امنیه وریاست امنیت ملی، معاون آمرامنیت قوماندانی ومتنفذین این ولایت سنگ تهداب یک محراب مسجد رادراقامتگاه مقام ولایت برزمین گذاشتند.

رئیس شورای علما گفتند: امروزجای بسا خوشی است که ازرسیدن سال نوباسنگ بنای مسجد شریف تجلیل میگردد، امیدواریم بقیه مردم هم سال نو را باچنین کارهای خیرونیک آغازنمایند رهبری ولایت تخارهمیش ازعلمای کرام وملاامامان مساجد حمایت نموده  اند.

والی تخارضمن مبارک باد سال نو به شهروندان افغانستان به خصوص به مردم متدین وفرهنگ پرورتخارافزودند:

امیدواریم سال خوب مملوازآرامش وآسایش درپیشرو داشته باشید، اداره ولایتی به تمام شهروندان شریف ولایت تخار اطمینان میدهد که همه مسئولین ومنسوبین اداره محلی متعهد اند درابعاد امنیتی، حکومتداری خوب وانکشافی باتعهد محکم واستوار وبرنامه های جدید به پیش وازسال نو بروند وبا درک ازوضعیت موجوده کشوردر اجرای وظایف شان مسئولانه وصادقانه عمل مینمایند تعهد توام باعملما را به منزل مقصود که همانا ادای وجیبه ایمانی وانجام مکلفیت های ملی وقانونی است میرساند انشاالله، داکترمجددی ازمردم نجیب تخارخواست مانند همیش درحمایت ازاداره محلی وبرنامه های حکومت وحدت ملی باشند.

مسجد یادشده گنجایش 200  تن نمازگزار رادریک وقت دارا بوده که بامساعدت مردم ان خیراندیش ونیکوکار وهمکاری ریاست حج واوقاف ومقام ولایت زیرنظرانجینران ریاست شهرسازی تخاراعمارمی گردد.