رهبری وزارت ارشاد،حج واوقاف ازنیروهای امنیتی قدردانی نمودند

 

 

 

27 حوت 1396

آنعده ازنیروهای امنیتی کشورکه درتامین امنیت بیش از 3 هزارتن ازاشتراک کنندگان ازمون رقابتی ناظمین حج بیت الله شریف ازخود شایستگی نشان داده بودند، با دادن لوح تقدیرازسوی استاد فیض محمدعثمانی وزیرارشاد،حج واوقاف قدردانی گردیدند.  برنامه باتلاوت آیاتی ازقرآن شریف آغازیافت.

سپس وزیرارشاد،حج با ابرازامتنان ازنیروهای امنیتی ای که تامین امنیت ناظمین درورزشگاه کابل وپروسه حج سال قبل زحمت کشیده بودند، گفت: اصل مکافات ومجازات سبب بهبود کیفیت کارها شده وکارمندان رابیشترمتوجه مسوولیت های وظیفوی شان میسازد وی افزود: ما باتشویق کارمندانی که دروظایف شان شایستگی نشان داده بودند، روند اجراآت اداری را به ویژه درپروسه حج بهبود بخشیدیم. بدینگونه رهبری وزارت خواست تا ازتلاش های خستگی ناپذیرنیروهای امنیتی کشورنیزکه باما درزمینه همکاری تنگاتنگ داشته اند، به نحوی قدردانی بهعمل آوریم.

سپس هریک آقایان برید جنرال دلآقاعثمانی مدیرعمومی دوم ریاست محافظت وامنیت رجال برجسته دولتی، عبدالحکیم حکیم معاون اوپراتیفی ریاست محافظت وامنیت رجال برجسته دولتی ومل پاسوال عبدالواحد امیری معاون امورعملیاتی زون 101 آسمایی به نمایندگی ازدیگران صحبت نمودند ووعده سپردند که نظربه مسوولیت های وظیفوی، ملی ودینی شان برای تامین امنیت تمام مردم کشوربه ویژه حجاج کرام تمام سعی لازم را به عمل خواهند آورد.

درپایان برنامه ازسوی وزیرارشاد،حج واوقاف برای هفت تن ازافسران نیروهای نظامی لوح تقدیرتوزیع گردید.