کمیسیون تدارکات ملی برنامه انتقال هوایی بیش از ۳۰ هزارتن حجاج افغانستان به عربستان سعودی را منظورکرد.

 

 

۱۱ حمل ۱۳۹۷

یکصدو چهل چهارمین جلسۀهفته وارکمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درارگ ریاست جمهوری برگزارگردید.

دراین نشست کمیسیون تدارکات ملی، درخواست اعطای ۱۹ قرارداد، مورد بررسی قرارگرفت که درنتیجه ۱۶ قرارداد ازسوی این کمیسیون منظورگردید یکی ازقراردادهای عمده, قرارداد پروژه انتقالات خدمات هوایی تعداد ۳۰۳۵۰ تن حجاج کشوربه عربستان سعودی میباشد که دراین نشست مورد توافق قرارگرفت.

طوری اعضای کمیسیون تدارکات ملی حین بحث بالای پروژه انتقال حجاج تصمیم اتخاذ نمودند تا شرکت دآریانا افغان هوایی شرکت وشرکت هوایی کام ایربه صورت مساویانه ومشترکآ تمام حجاج رابه عربستان سعودی انتقال بدهند.

جلالتمآب رئیس جمهوراسلامی افغانستان تاکید ورزیدند که ادارات ذیدخل جهت سهولت انتقال حجاج افغان تلاش همه جانبه نمایند.

گفتنی است که دراین نشست کمیسیون جلالتمآب دوکتورعبدالله عبدالله رئیس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری، وزرای مالیه،اقتصاد وعدلیه،مشاورارشدمقام عالی ریاست جمهوری درامورزیربناها، ناظرین ملی وبین المللی ازجمله کاکس پارلمانی مبارزه با فساد، دیدبان شفافیت افغانستان، کمیسیون های مالی وبودجه واقتصاد ملی ولسی جرگه، نماینده بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برایب ازسازیافغانستان ( سیگار) وسیس تیکای حمایت قاطع نیزحضورداشتند.