حج به روایت تصویر

نشریه تازه به چاپ رسیده ریاست اطلاعات وارتباط عامه تحت عنوان حج به روایت تصویر 

http://mohia.gov.af/Content/files/%D8%AD%D8%AC%2