ریاست دفتر مقام وزارت

ریاست دفتر یک بخش اجرائیوی و اپراتیفی وزارت بوده، طبق لایحه مطروحه اجراآت خویش را بوجه احسن انجام داده بخصوص در قسمت تنظیم ملاقات های مسولین ونماینده گان ادارات دولتی، مؤسسات داخلی وخارجی  با مقام محترم وزارت و معین صاحبان، اخذ صدور  وثبت احکام مقام محترم وزارت ، ثبت ، فرامین احکام مقام عالی ریاست جمهوری، ریاست محترم اجرائیه وحدت ملی ، مصوبات کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبات دارالانشای شورای وزیران، وتکثیرآن به مراجع ذیربط وپیگیری از چگونگی تحقق احکام ، فرامین مقام عالی ریاست جمهوری، مصوبات کابینه و دارالانشای شورای وزیران، ثبت تصاویب شورای رهبری وزارت و جلسات امنیتی و تکثیرآن به ریاست های مربوط ، همچنان تنظیم سفر های خارجی هیئت رهبری ، کارمندان وزارت و علمأ و خطبا مساجد با درنظرداشت توافق و دعوت نامه ها به کشور ها ی خارجی ، اجرای سایر هدایات مقام محترم وزارت و اجرای امور طبق لایحه وظایف انجام میگردد.