ریاست حج و زیارت

مضمون

نقاط مهم پلان کاری ریاست حج وزیارت

 

رياست حج وزيارت بعنوان یک نهاد سکتوری مهم درچوکات وزارت محترم ارشاد،حج واوقاف ایفای وظیفه مینماید ، گرچه عرصه های کاری این ریاست را درعموم انتظام ، سوق و اداره ئ   مناسبت های  ارتحالی همه مراسم عبادی مذهبی تمام اتباع کشور وازجمله حج ، عمره ، زیارت اماکن مقدسه ومراسم مذهبی اهل هنود تشکیل میدهد امّا درمیان همه حج فرضی که ازجایگاه ومکانت عظیم وپرشأنی برخوردار است وسالانه بیش از (30000) تن ازکشورمان دراین ضیافت الهی وکنگره عظیم جهان اسلام بعنوان سفرائی ملت مسلمان افغانستان حضور بهم میرسانند واشتراک میورزند ازدشوارترین ومشقت بارترین مسؤلیت های این اداره بشمار میرود.

ترتیب ،تنظیم ، سوق ، اداره وکنترول این کتله عظیم وقافله برزگ درشرائط حاد کنونی کشورما که ازدر ودیوار آن مشکل میبارد وبه محدودیت های مواجه است ، کارسهل وآسانی نیست علاوه برآن ارتباط وپیچیده گی کاراین پروسه دشوار بامراجع ونهاد های عدیدۀچون وزارت های محترم : امورداخله ، امورخارجه ، مالیه ، صحت عامه ، ترانسپورت وهوانوردی ملکی وسکتورهای خصوصی درداخل ازیکطرف ووزارت محترم حج وسفارت سعودی ، وکلای موحد ، موسسه جنوب آسیاء ، شرکتهای سکن ، شرکت های هوائی وترانسپورتی وغیره ... درخارج بر بغرنجی ومشکلات این روند مشکل زأ می آفزاید وکار را مشکل ومشکلتر میسازد .

درچنین حال واحوال ما نیاز مبرم به ایجاد یک سیستم ومیکانیزم تخصصی تمام عیار ، متمرکز وخود محور وپلانهای تدابیری دقیق ، حساب شده و پاسخگوی داریم که درشرائط کنونی تحقق آن بگونه کی ایجاب مینماید چندان ممکن ومتصورنیست ، ولی بازهم ریاست حج وزیارت مکلفیت دارد تا درمحدوده توان وظرفیت های دستداشته خویش تدابیروتصامیم را اتخاذ وبرنامه های را درجهت بسترسازی وفراهم آوری زمینه های مناسب ومؤثرکاری تاحدیکه ممکن است روی دست گیرد ، به این اساس پلان وبرنامه کاری حاضر باهمه کمی وکاستی که دارد اگر بعد مرور وبازنگری لازم ازطرف کمسیون محترم داخلی حج ومنظوری مقام عالی وزارت درمنصه تطبیق واجرای قرارگیرد میتواند تا حدی مفیدوکارساز تمام شود ، فشرده این برنامه را درخصوص پروسه حج ازروی کیفیت وماهیت ، وبرمبنای تشخیص اولیت ها وانسجام فعالیت ها درچارچوب شاخصه های زمانی معین درچند محور اساسی مشخص  چهارمرحله ذیل میتوان خلاصه نمود:

1-     مرحله سازمان دهی وبسیج نیروها ، ظرفیت ها وفراهم آوری زمینه ها وامکانات کار.

دراین مرحله همه تدابیروآماده گی های لازم کاری درعرصه های مختلف تخنیکی ، تکتیکی وفزیکی پروسه حج گرفته میشود، وتمام لوزا م ، اسباب وابزار آماده میگردد، ترتیب وتنظیم لوایح ، مقررات ، طرزالعمل ها  وبرنامه های کاری جامع وفراگیرهمه بخش ها وزوایایی پروسه ، طبع وتکثیر، تمام اوراق ، اسناد ومجموعه های دفتری واداری ، نشراتی ، تبلیغاتی ، آموزشی وتعلیمی مورد نیاز درپروسه ، ایجاد کمسیون ها ، تشکیل کمیته های کاری ، اعزام هیئات ها ، تأمین ارتباطات ، تدویرجلسات  وملاقات ها باتمام جوانب ذیدخل درقضیه ، انعقاد قرارداد ها ، پروتوکول ها ، تفاهمات وتوافقات با طرف های مربوط دربخش های مختلف وسائراقدامات مشابه دیگر که عمدتاً درربع اول سال انجام میگیرند فقط درهمین راستا وبرای تحقق این هدف قابل پیشبینی است.

2-     محور دومی مرحله ورود به نخستین صحنه کاراساسی پروسه حج است.

این مرحله ازشروع ثبت نام حجاج آغاز وتمام سلسله دورانی طی مراحل اسناد آنها را  الی اخذپاسپورت  وثبت کامل درسیستم کمپیوترمرکز و ترتیب وتنظیم جهت اخذویزه سفر احتوا مینماید، دراین مرحله باتدابیری که ازقبل اتخاذگردیده کمیته های مؤظف کاری با استقامت های کاری مشخص ومعین ، بانظم وهم آهنگی کامل امورمالی واداری حجاج  را مرتباً به پیش میبرند ، واسناد سفرشان را آماده میسازند ، معلمین را انتخاب وبه خدمت حجاج درمراکزتعلیمی وتربیتی ازقبل برنامه ریزی شده قرارمیدهند وبه این ترتیب پروسه آماده ورد به مرحله بعدی درربع سوم میگردد.

3-     فعالیت های تدابیری  درمحورانتقال واسکان وعرضه خدمات وسهولتها به حجاج .

دراین مرحله اداره حج قدم های نهائی را بااخذویزه وتکت سفرحجاج جهت انتقال حجاج برمیدارد، وپروازها را طبق سکیجول پروازی شرکتهای هوائی مؤظف درزونهای پروازی تنظیم مینماید ، وکمیته های خدماتی را درمراکزتجمع حجاج (زونها) ومیادین هوائی پرواز ونشست حجاج باسهولتهای لازم دیگر تدارک میبیند ، هیئت بعثه حج را باکمیته های کاری آن وتیم صحی وادویه لازم بخاطرسهولت وعرضه خدمات بحجاج بکشور سعودی انتقال ودرخدمت میگمارد، وبعدازانجام این همه تدابیر انتقال حجاج را روی جدول زمانی معین آغاز وتکمیل مینماید، معلمین را درگروپ های (50) نفری حجاج تنظیم وهمراه باحجاج مربوطه شان جهت ادای فریضه حج انتقال میدهد.

4-     مرحله نهائی واساسی ترین کارهای اختصاصی پروسه حج.

اساسترین کارهای اداره حج را دراین مرحله خدمتگذاری وفراهم آوری سهولت ها برای حجاج حین اقامت شان درسرزمین حج وادای مناسک وامرترحیل وعودت محترمانه شان واستقبال ازایشان درمیادین هوائی ومراکززونها تشکیل میدهد ومتعاقباً تکمیل وتصفیه اموراداری وحسابی آن وجمع آوری گزارشات پروسه ازآغاز تا انجام ازهمه مراحل وبخش ها وتحلیل وارزیابی دقیق وکارشناسانه با تثبیت نقاط ضعف ومثبت پروسه ونتیجه گیری نهائی وارائه گزارش توحیدی ازجریان پروسه وختم کار یکساله.

باذکراین اختصار ازاهم نقاط کاری ریاست حج وزیارت اینک متن تفصیلی آن ذیلاً ارائه وپیشکش میگردد:

وظایف عمده ریاست حج وزیارت در(12) شماره.

1-                 أخذسهیمه حج ازکشورعربستان سعودی همانند سایرکشورهای اسلامی( در برابر هر یک میلیون نفوس یک هزار سهمیه ).

2-                 عقدقرارداد دررابطه به عرضه خدمات لازم باوزارت حج ، مؤسسات وشرکت های عربستان سعودی.

3-                 تهیه وتدارک محل بودوباش حجاج درشهرهای مکه معظمه ومدینه منوره وعقد قرار داد در زمینه  .

4-                 تدارک مقدمات انتقالات حجاج وعقد قرارداد باشرکت های هوایی.

5-                 تهیه وترتیب پاسپورت درتفاهم با ارگانهای ذیربط.

6-                 ثبت نام متقاضیان حج بیت الله شریف درمرکزوولایات کشوربا در نظر داشت سهمیه تعین شده از جانب کمیسیون مؤظف .

7-                 تهیه تکت رفت وبرگشت وأخذویزه ازسفارت کبرای عربستان سعودی.

8-                 طبع آگاهی نامه وکتاب رهنمایی حج ، اوراق تبلیغاتی جهت بلند بردن سطح آگاهی حجاج ، ایجاد حلقات درسی دروس عملی ونظری مناسک حج در مرکزوولایات وکشورسعودی.

9-                 ایجاد کمیته های کاری شامل (اداری ، تسکین ، ترحیل ، مفقودین ، استقبال ومناسک حج) به منظورفراهم آوری تسهیلات ، تنظیم پروازها وسایر اموردرمراکزتجمع ومیادین هوائی درداخل وخارج کشور.

10-             عرضه خدمات صحی درکشورسعودی به همکاری وزارت محترم صحت عامه.

11-             توظیف واستخدام معلمین واعضای بعثه بادرنظرداشت طرزالعمل جهت رهنمائی حجاج.

12-             تهیه وترتیب طرالعمل ها ،لوایح ورهنمود های کاری قبل از اغاز پروسه حج به منظور بهبود امور وایجاد سهولت در نحوه کارکرد دستاندر کاران این پروسه .

13-             ایجاد حلقات دروس عملی ونظری مناسک حج در مرکز وولایات با استفاده از کعبه تمثیلی .