ریاست اوقاف

 

                         وظایف عمده ریاست اوقاف مرکز!

 

 

 ریاست اوقاف مرکز وظایف عمده ذیلآ در کشور تحت استقا مت کاری خویش دارد

 1- حراست ونظارت از منابع اوقافی واماکن مربو ط.

 2- ثبت وراجستر جایداد های وقفی.

3- کنترول وبررسی ساحات وقفی .

4- از بین بردن قبا یح  ومنکرات از اطراف زیارات .

5- پاکی وصفائی زیارات ، .

6- ترمیم ، رنگمالی وباز سازی زیارات ،

7- کشف وبدست آوری جایداد های وقفی جدید ،

8-  جهده جد جهت بدست آوردن ساحات وقفی غصب شده .

9- حل منازعات دوسیه های وقفی ازطریق ریاست محترم قضایای دولت .

10- احداث واعماردکاکین ، مارکیت ها ، سرای ها درساحات وقفی بلند بردن سطح عوائید اوقافی.

11-  سعی وتلاش بمنظور جمع آوری عشر وزکات .

12- توزیع عشر وزکات به مستحقین آن .

 قرار شرح فوق وظایف عمده ریاست اوقاف بطور فشرده ترتیب وتقدیم است

اجراات کاری درطول  هشت سال  گذشته ازمرکزولایات کشورریاست اوقاف .

 

 1. سنگ فرش مسجدشریف وزیرمحمداکبرخان .
 2. اعمارهشت باب دکاکین درساحه وقفی مسجدشریف نورزائی واقع باغ علی مردان مربوط ناحیه اول .
 3. ترمیم وبازسازی زیارت بابای خودی ،ع ، واقع ناحیه اول .
 4. ترمیم وبازسازی زیارت سخی مربوط ناحیه سوم .
 5. آهن پوش پیشروی مقبره زیارت تمیم صاحب انصار .
 6. اعمارتشناب های زیارت سخی صاحب مربوط ناحیه سوم توسط آیساف به همکاری ریاست اوقاف .
 7. جلوگیری ازموازی تقریبآ ( 25 ) جریب زمین وقفی ساحه قبرستان اهالی منطقه قلعه قازی ازدست زورمندان .
 8.  مجزاء ساختن عواید اوقافی از "6001" واردات دولت به حساب خاص اوقاف .
 9. موازی دوبسوه زمین وقفی درساحه دشت برجی  .
 10. کشف  موازی یک بسوه زمین وقفی قابل بای وثبت  ان به دفتراملاک های وقفی ریاست اوقاف  .
 11. کشف موازی (712) متر مربع زمین وقفی واقع سرک کابل پغمان مربوط ناحیه پنجم .
 12. کشف یک دربند حویلی وقفی واقع جوارخانقاء پهلوان مربوط ناحیه اول .
 13. کشف زیارت ابولشاه اغا که قبلآ درمحوطه ریاست پنج موقعــــیت داشته که تقـــریــــبآ (15) بســــوه زمیـــن را احـــتـــوا می نماید مجزاگردید.
 14. جابه جانمودن غرفه جات وکانتینرهای که درساحات وقفی نواحی مختلف شهرکابل که جدیدآ کشف شده که عواید آن ازدرک تاجای ها بحساب اوقاف تحویل بانک شده است .
 15. موازی (9)جریب زمین برای اعمار مسجد عیدگاه در قریه شینه ناحیه دوازده هم شهر کابل جدیدآ کشف گردید.

     16- کشف وبدست آوردن چهارده ونیم جریب زمین وقفی درتپه شهدا شهرفراه .

     17- کشف و احاطه پنجصد جریب زمین برای قبرستان در ولایت بلخ .

     18- موازی ده جریب زمین در ولسوالی ینگی قلعه ولایت تخار تحت تصرف اشخاص وافراد بود بدست آمد .

  19-  کشف موازی دو جریب زمین آبی واقع پائین قلعه ولسوالی رستاق ولایت تخار .

20-کشف موازی هفتصد هشتادمتر مربع زمین واقع زیارت باباچغ "علیه رحمه" در امتعداد سرک ابریشم ناحیه هفتم شالبافان ولایت هرات جدیدآ بدست آمده است .

    21-موازی یک جریب زمین غصبی واقع تنگی ولایت میدان وردک که قبلآ توسط زورمندان غصب گردیده بود دوباره بدست آمد       

 22- موازی یکصد هفتاد شش مترمربع زمین واقع جاده بــــرادران حقیقـــت مربـــوط ناحیه ششم شاروالی هــــــرات ازطــــرف سید محمد نعیم وقف مسجد شریف گردید .

23-یک جریب زمین واقع بهر آباد پوسته توپ ولسوالی بهسود ولایت ننگرهارازطرف حاجی سید آجان بخاطراعمارمسجد وقف شد .

   24- موازی یکهزار پنجصد جریب زمین برای دفن اموات در ولایت هرات کشف شد .

   25- جلوگیری از غصب سی وپنج جریب زمین قبرستانی واقع دامنه کوه خواجه پشته کمپنی مربوط ولسوالی پغمان ولایت کابل