ریاست پالیسی و پلان

وظایف عمده ریاست پالیسی وانسجام

·       پروژه سازی توسط پرسونل فنی ومسلکی   اینوزارت  وراجع مربوطه  .

·       مراقبت فنی از پروژه های ساختمانی اینوزارت توسط پرسونل مسلکی ومراجع مربوطه درمرکز و ولایات .

·       جلب وجذب دونر های تمویل کننده برای این زوارت به اساس فعالیت های انکشافی پروژه های ساختمانی مطابق استراتیژی وزارت .

·       ترتیب، توحید وارایه گزارشات  اینوزارت درمطابقت به استراتیژی اموردینی به مقامات ذیصلاح به خصوص درپروسه حسابدهی حکومت به ملت .

·       ترتیب ، تشریح پروپوزل ( پروژه های انکشافی ) اینوزارت  برای پروژه های منظور شده وپیشنهادی سالهای بعدی .

·       ترتیب وارسال فورم چگونگی راپور اجراآت فزیکی ومصارف  پروژه های انکشافی این وزارت طور ربعوار وسالتمام به وزارت محترم اقتصادومالیه .

·       ترتیب بودجهُ انکشافی وپیشنهادی  سالهای بعدی اینوزارت به وزارت محترم مالیه .

·       ترتیب احصائیه های دقیق مساجد واماکن متبرکه مرکز و ولایات علما ، مشایخ وخانقا هاوارسال آن به مراجع مقتضی  .

·       اجراآت عند الموقع سفر های مقامات عالی رتبه اینوزارت ازطریق وزارت محترم امور خارجه به سفارت مربوطه .

·       معرفی قاریان ممتاز محترم کشور جهت اشتراک شان درمسابقات بین المللی قرانکریم .

·       ترتیب ، تنظیم ومدارک پاسپورت ها ی اعضای بعثه نظر به لزوم دیدمقا م وزارت .

·       معرفی کارمندان واجد شرایط اینوزارت درکورس های خارجی به اساس دعودتنامه ومکاتیب اصلاحات اداری وخدمات ملکی جهت ارتقاء ظرفیت ها .

·       بررسی از تمام امور وارتباط کاری مکاتیب واصله  ازخارج.

·       ارسال راپورمعاشات واضافه کاری کارمندان ومرفوع  ساختن تمام احتیاجات  دفاتر.