ریاست اطلاعات وارتباط عامه

مجله پیام حق

پیام حق سال 1331هجری شمسی درچوکات ریاست مستقل مطبوعات شعبه تربیه افکار شروع  به فعالیت نمود.

به نقل از رساله ها ، جراید ، مجلات ، پیام حق درسال 1332 هفته وار دوستونه وسه ستونه بصورت اخباری ازطرف شعبه تربیه افکارریاست مستقل مطبوعات نشرمیشد .

بعدازآن  هفته دو بار نشر میشد درسال سوم نشراتی بصورت مجله ماهوار طبع میگردید که اولین شماره آن در 19 حمل 1333 باقطع وصحافت زیبا از چاپ برآمد که درصفحه اول پشتی دربالای صفحه ، آیت شریف ، دربین صفحه سمبول پیام حق ودرپائین آن مرام پیام حق تذکر رفته است ، که همانا مطالب دینی ، اخلاقی ، تربیوی و اجتماعی ذکر شده ودراخیرصفحه شماره وسال طبع آن تذکرداده شده است .

اینک نمونه سمبول پیام حق که در سال 1333 طبع گردید ه است .

درصفحه سوم پشتی ، صاحب امتیاز ، آدرس وو جه اشتراک پیام حق تذکرداده شده است .مؤسس وصاحب امتیاز : دایره تربیه افکار .

مدیر مسئول : محترم مطیع الله (چمبیلی )

محل اداره : متصل مطبعه عمومی وجه اشتراک آن بشرح ذیل تذکرداده شده :

پیام حق درداخل کشور سالانه 27    افغانی درخارج کشور یک دالر، برای طلاب معارف نصف قیمت . وقیمت یک شماره آن مبلغ 25 پول درصفحه اول پیام حق ، سمبول پیام حق وفهرست مضامین درج گردیده بود که اینک عناوین برجسته آنرا ذیلاً نقل مینمائیم.

1-صحت ازنگاه اسلام

2- بردل پرستارها

3- سرود اسلامی

4- نیمر وز

5-تبریک تجدید سال نو ، منظوم که اینک یک بیت آنرا نقل مینمائیم :

پیام حق به وطن کرد مدت یکسال                   ادای خدمت تبلیغ علم ودین به کمال

پیام حق روند تکاملی وراه رشد خودرا به طور مؤفقانه در پهلوی سایر مجلات کشور باسعی وتلاش مسئولین و علاقمندان پیام حق باعث شهرت این مجله گردید.

پروسه نشراتی پیام حق بطور ماهوار زیرنظر اداره شعبه تربیه افکار مستقل مطبوعات بدون وقفه ادامه داشت ، که این پروسه الی سال 1344 ادامه پیدانمود ه نظربه لزوم دید مقامات وقت ، پیام حق درهمین سال مربوط مدیریت تبلیغ وزارت محترم اطلاعات وکلتور گردید که به طور ماهوارتحت نظر مدیرمسئول معاون ، کار آن پیش برده می شود که این پروسه الی سال 1359 ادامه یافت ، درهمین سا ل ریاست بنام ( شئون اسلامی ) درچوکات شورای وزیران تاسیس که پیام حق ارگان نشراتی این ریاست گردید وکار نشراتی آنرا زیر نظر هیئت تحریر که در رأس آن محترم داکتر سعید (افغانی ) ومعاونیت آن محترم محمد ولی ( فتی) قرارداشت ، پروسه نشراتی خویش رابه پیش می برد ، بعداً درسا ل1364 ریاست شئون اسلامی به وزارت شئون اسلامی واوقاف ارتقاء نمود ومنحیث ارگان نشراتی این وزارت به کار خویش ادامه داد .

پروسه چاپ ونشر مجله بدون وقفه واحساس خستگی با سعی وتلاش دست اندر کاران به وقت وزمان مشخص تکمیل وبدسترس  خوانند گان واشتراک کنندگان قرارمی گرفت . پیام حق درسخت ترین شرایط که کشور مان از طرف اجنبی ها وقشون سرخ اشغال گردید ه بود . منحیث وظیفه دینی ودعوت به سوی حق رسالت خویش رادربین سایر نشریه های مطبوع کشور انجام داد که این خود مؤثریت مجله را ثابت مینماید ، چون مجله پیام حق یک مجله دینی ، ادبی ، اجتماعی درجامعه است ، بناً نقش آن در جامعه ارزنده بوده توانست مسئولیت  خطیر خود را بدون سکتگی انجام دهد .

باپیروزی دولت اسلامی افغانستان با ردیگر پیام حق برازندگی خویش را در ساحه مطبوعات ونشر فرهنگ اسلامی تثبیت ومسئولیت خود را در قبال روشنگری ملت مسلمان افغانستان ایفانمود . ولی متأسفانه باآمدن نیرو های جهل وظلمت گروه طالبان روند نشراتی این مجله این مجله درحالت تعلیق درآمد . خوشبختانه با آمدن دولت انتقالی اسلامی افغانستان وتوجه شخص محترم جلالتمآب حامد کرزی رئیس دولت که بر توسعه مطبوعات درکشور تاکید دارند . اولین شماره دور دوم نشراتی آن باپیام ارزشمند ایشان مزین است بتاریخ 3 جوزای سال 1381 خورشیدی بمناسبت میلاد خجسته حضرت محمد (ص) باقطع  وصحافت  زیبا طبع وبدسترس علاقمندان قرار گرفت .

شماره دوم  دور دوم نشراتی مجله بمناسبت نزول قرآن عظیم الشان به تیراژ ( 1000) جلد طبع گردید که یک قسمت آن درمحفل نزول قرآن کریم که از طرف وزارت ارشاد ، حج واوقاف واطلاعات وکلتور درتالار رادیو تدویر گردید ه بود توزیع گردید . البته قابل تذکر است که کار نشراتی آن زیر نظر هیئت تحریر پیش برده می شود .

دراخیر بجاخواهد بود بپاس خدمات شایان آن قلم بدستان که باامانت داری واز خود گذری به خاطر رشد و توسعه این مجله وزین سعی وتلاش نموده اند ذکر نامی از آنان نمائیم :

اسم

مولانا شاه محمد

مطیع الله

عبدالهادی

محمد یونس

محمد شفیق

محمد گلاب

عبدالجلیل

عبدالباقی

سخی داد

محمدولی

عبدالسمیع

محمد سالم

قاری سید عبدالصمد

الحاج محمد اسماعیل

سید حبیب الله 

مرتضی

تخلص

رشاد

چمبیلی

هدایت

خالص

وجدان

بشار

وجدی

هباء

فایز

فتی

قرلق

حارث

هاشمی

 

فرید فاروق

حامد

سال

موسس مجلهء پیام حق در سال 1332

1332

1333

1337

1338

1338

1344

1347

1352

1365

1366

1367

1374

1368

1381

1382