گزارش کاری ربع اول و دوم سال 1397 ریاست امور قراء

 

 1. اخذ امتحان بیش از دو هزار تن حفاظ غرض تشخیص و معرفی حفاظ جید جهت ادای ختم قرآنکریم در بیش از (800) محراب مساجد توسط کمیسیون منتخب امتحانات .
 2. ترتیب جداول شهرت قاریان و فاتحین  و توظیف آنها در مساجد نواحی شهر کابل غرض انجام ختم های قرآنکریم در تراویح ماه مبارک رمضان.
 3. ترتیب پلان مسابقه حفظ برابر با اصول قرائت قرآنکریم غرض تشخیص و معرفی حفاظ ممتاز به مسابقات بین المللی .
 4. معرفی  ( 4) تن حفاظ ممتاز بعد از اخذ امتحان توسط کمیسیون امتحانات غرض شرکت به مسابقات بین المللی به کشور های ( ترکیه و  امارات متحده عربی   ).
 5. اخذ امتحان از (108) تن فارغان طبقه ذکور        و      ا ناث مدارس  (بی بی عافیه ، تعلیم القرآن فاروق اعظم ، مصباح القرآن  و ام سلمه ) .
 6. توزیع شهادت نامه    ها و تصدیق نامه    ها برای (108) تن فارغان   طبقه ذکور    و اناث مدارس  (بی بی عافیه ، تعلیم القرآن فاروق اعظم ، مصباح القرآن  و ام سلمه ) .
 7. ثبت و راجستر (4) باب مدارس و حلقات درسی حفظ قرآنکریم در مربوطات نواحی ( سوم ،       چهارم ،       دهم           و           دوازدهم ) شهر کابل .
 8. تعینات قاریان امتحان از طریق پروسه رقابت آزاده به یسیستم جدید رتب معاش در آنعده مساجد شهر کابل که فاتحه خوانی در آن صورت میگیرد.
 9. امضاء تفاهم نامه ایجاد معهد عالی قراءات فی مابین وزارت ارشاد، حج و اوقاف و وزارت معارف در چوکات ریاست امور قراء .
 10. افتتاح معهد عالی قراءات توسط محترم مولوی عبدالحکیم منیب معین مسللکی وزارت ارشاد، حج واوقاف و محترم  دکتور شفیق صمیم معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف و جمع از روئسای جانبین.
 11. اخذ امتحان کانکور  از تعداد کثیری محصلین معهد به حضور داشت هیئت رهبری وزارت ارشاد، حج و اوقاف و نماینده وزارت محترم معارف که قبلاً ثبت نام نموده بوند .
 12. آغاز دروس عملی سال اول تعلیمی محصلین معهد عالی قراءات.