ریاست تفتیش

معرفی مختصر  ریاست تفتیش داخلی

ریاست تفتیش داخلی درسال ۱۳۸۷ باتشکیل آمریت درساختار تشکیلاتی وزارت ارشاد، حج و اوقاف ایجاد گردیده    و درسال ۱۳۹۱ به ریاست ارتقا یافته است . ریاست تفتیش داخلی به حیث واحد تشکیلاتی تحت اثر مستقییم وزیر صاحب ارشاد حج ، واوقاف فعالیت میکند . مطابق پلان منظور شده سالانه ازطرف مقام وزارت درهماهنگی با اداره محترم عالی تفتیش به منظور شفافیت، موثریت، مثمریت و همچنان حراست از  دارایی عامه از طریق تفتیش فعالیت مینماید.                                                                                                                                                                                                                                                               

اهداف وظیفوی ریاست تفتیش داخلی را   موارد  ذیل تشکیل میدهد :

۱- چگونگی تحقق پلان های مرتبه تحت اثر.  

۲- حصول اطمینان ازاجراآت مالی ،حسابی ، اداری ومسلکی واحدهای تحت اثر .

۳- نظارت و کنترول موثر امور مالی ،  حسابی، اداری  ومسلکی واحدهای تحت اثر .

۴- حراست ازدارایی های عامه ازطریق کنترول ،  نظارت وتفتیش .

۵- شناسایی فعالیت های غیر قانونی ،  غیر موثر ،  غیر مفید  ونادرست واحدهای تحت اثر وزارت وپیشنهاد

اصلاح نواقص آنها  .

۶- مطابقت فعالیت های مالی ، حسابی ومسلکی واحدهای تحت اثر با احکام اسنادتقنینی مربوط آن .

ریاست تفتیش داخلی  وزارت ارشاد ، حج واوقاف شامل  (  ۱  ) بست آمریت (   ۳   ) بست مدیریت عمومی { مدیریت عمومی تفتیش مرکز  -   مدیریت عمومی تفتیش ولایات -  مدیریت عمومی تحلیل و توحید گزارشات } (   ۷   ) بست مفتش و(  ۱   ) بست مدیریت اجرائیه می باشد .

اسناد تقنینی مربوط : قانون اداره عالی تفتیش –  مقرره ادارات  تفتیش داخلی  و  تعلیمات نامه استندر ادارات تفتیش داخلی 

پروسیجر کاری ریاست تفتیش داخلی

۱- طرح  و ترتیب پلان کاری تفتیش و بازرسی درمطابقت به استراتیژی    وزارت جهت  دست یابی به اهداف متوقع .

۲- توظیف مفتشین مطابق به پلان های منظورشده مقام محترم  وزارت د رمرکز و ولایات .

۳-  تفتیش وبازرسی اسنادهای مالی، اداری ومسلکی ازبخش های مرکزی  وولایاتی ادراه ، جهت تطبیق پلان های

پیش بینی شده طبق قوانین ، مقررات و طرزالعمل های امور مالی ،  اداری ومسلکی مربوطه .

۴- تشخیص چگونگی استفاده معقول از و جوه مالی و دارایی   های موجود مراجع تحت اثر .

۵- شناسای تخلفات مالی، حسابی و مسلکی مراجع تحت بازرسی ومرتکبین آن .

۶-کنترول وبررسی  از اسناد های مالی واداری  پروژه های انکشافی  اداره در مطابقت  با قوانین نافذه تفتیش .

۷- ارائه  گزارش های تحلیلی به مقام محترم وزارت .

۸- ارائه مشوره  ها وسفارشات قانونی طور  واضح ،‌ صریح ،‌ مؤجز و مدلل  به مراجع تحت بازرسی  جهت تنظیم  و

اداره بهتر امور مالی ، حسابی ومسلکی .

۹-تحلیل گزارش های مفتشین  امور مالی وحسابی اداره   جهت اطمینان از اجرای قانونی مصارف .

۱۰-تعقیب از سفارشات  وپیشنهادات اصلاحی  ارائه شده  در رابطه به فعالیت های مراجع تحت اثر  به منظور حصول

اطمینان  از چگونگی  تطبیق آن .

۱۱-تعقیب پیشنهادات اصلاحی  که در گزارش هیآت اداره عالی تفتیش  انعکاس میآبد جهت تطبیق پالیسی

واهداف کاری اداره .