آمریت خدمات تکنالوژی معلوماتی

تاریخچه ( خلاصه ای درمورد آمریت)

آمریت تکنالوژی معلوماتی قبلاً بنام مدیریت عمومی تکنالوژی معلوماتی در سال 1391 در چوکات ریاست  اداری ومالی ایجاد و در سال 1392 با (7) نفر تشکیل در چوکات معینیت اداری ومالی امورات کاری خویش را تا الحال به پیش میبرد.

  • 1- آمریت تکنالوژی.
  • 2- مدیریت ویب سایت .
  • 3- مدیریت سافت ویر.
  • 4- مدیریت هاردویر.
  • 5- مدیریت شبکه .
  • 6- مدیریت تیلفونها.
  • 7- اجیر
  • قابل تذکر است در اجراآت یومیه تحت اثرمعینیت اداری و مالی اجراآت یومیه خویش را پیش می برد.

مهمترین اهداف یا فعالیت ها :

اهداف :

یکی از اهداف اساسی این آمریت تامین ارتباط بین شعبات مرکزی و ادارات بیرونی ازطریق انترنت ، بازرسی دوامدار از سیستم کار سرور ها ، کنترول و بازرسی از کمپیوتر ها ، ماشین های فوتوکاپی ، تعین ضروریات شعبات از بابت وسایل الکترونیکی ، و پخش و نشر اهداف و کارکرد های وزارت ازطریق ویب سایت میباشد.

فعالیت ها :

آمریت تکنالوژی معلوماتی از زمان ارتقاع به این بست فعالیت های ذیل را به انجام رسانیده که مختصراً تشریح میگردد:

1- تجهیز تعمیر وزارت با انترنت به مقدار (4mb).

2- تمدید انترنت به ریاستهای بیرون از تعمیر وزارت.

4-تعین رنگ مورد ضرورت پرنتر و ماشین های فوتوکاپی شعبات وزارت.

5-پخش ونشر اهداف ، پلان ها ، کارکرد و اخبار مربوط وزارت در ویب سایت.

6-تجهیز شعبات داخلی وزارت با تیلفونهای داخلی .

7-تهیه انترنت به ظرفیت بالا غرض اخذ ویزه در ایام پروسه حج.

9- فسخ قرار داد تیلفونهای بی سیم از شرکت وصل تیلی کام با شرکت سلام.

11- انتقال وجوه مصرفی بابت تیلفونهای لین دار و بدون لین به حساب شرکت محترم افغان تیلی کام و شرکت سلام

12- استخدام یک نفر انجنیر باالمقطع به منظور چک و بازرسی از کمپیوترها، پرنترها و ماشین های فوتوکاپی.

13- تهیه میز وچوکی و الماری جدید برای مدیریت های این آمریت.

دست آوردهای کلیدی :

1- ایجاد سهولت  های کاری در قسمت تبادله اطلاعات بین شعبات وزارت و ادارات بیرونی با استفاده از انترنت.

2- ایجاد دیتابیس  انلاین مساجد که به تعداد (47934 ) محراب مساجد رسمی و غیررسمی ، جامع وغیرجامع مرکز و ولایات درج آن میباشد.

3- تجهیز شعباتی که قبلا فاقد کمپیوتر و وسایل الکترونیکی بودن .

4- ایجاد سهولت در تامین ارتباط تیلفونی بین شعبات مرکزی وزارت با استفاده از دستگاه PABX جدید.

5- آشنائی تمامی کارمندان وزارت در قسمت استفاده از انترنت .

6- به دسترس قرار دادن سافت ویر های مختلف برای شعبات که قبلا از طریق این آمریت آماده و در صورت ضرورت برایشان داده میشود.

7- نبود مشکلات در قسمت غیر فعال بودن سیستم ها در شعبات و بازرسی آن توسط انجنیر بالمقطع این آمریت.

8- حل مشکلات کمپیوترها در قسمت مصاب شدن شان با ویروس بعد از توزیع انتی ویروس ها.

9- حل مشکلات اخذ ویزه حجاج در جریان پروسه حج .

10- ایجاد سهولت در قسمت ارتباط با واحد های دومی این اداره در ولایات با استفاده از انترنت.