ریاست منابع بشری

پالیسی ریاست منابع بشری

منابع بشری یکی از بخشهای مهم و عمده و ستون فقرات یک اداره راتشکیل میدهد که د رعصر حاضر توسعه و پیشرفت کشور به میزان زیادی در شناسائی استعداد ها ، رشد ، انکشاف اداره ، عرضه خدمات بهتر به مراجعین جایگاه خاص را دارا میباشد .

در این راستا دانش ، تجربه ، مهارت ، برخورد و طرز سلوک کارکنان منابع بشری نقش به سزای در جذب ، انکشاف و حفظ نیروی کار شایسته و لایق برای رسیدن به اهداف اداره می باشد .

بوجود آوردن تغیرات مثبت ، دربهبود بخشیدن سیستم های رشد اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی ادارات جایگاه و منزلت اساسی را دارا میباشد.

دانش ، تجربه و مهارت های کارکنان وزارت ارشاد حج و اوقاف بیانگر با ارزش ترین منابع اند که وزارت ارشاد حج و اوقاف از آن برخوردار است از آن جائیکه ما به چالش جدید پاسخ گو میباشیم با استفاده موثر از این منابع ما قادر خواهیم بود که یک تغیر مثبت و محسوس را در زندگی مردم افغانستان بوجود بیاوریم به همین منظور باید اطمینان حاصل کرد که کارکنان ورزیده را استخدام نموده در قسمت رشد ارتقاء ظرفیت اقدام نموده  تا در تمام عرصه های کاری همکاری های لازم را انجام دهند.

همچنان باید اطمینان حاصل کرد که وزارت ارشاد حج و اوقاف شهرت خویش را بگونه یک محل مصؤن ، سالم و حمایوی انکشاف داده تا کوشش های مارا جهت طرح و انکشاف پالیسی های منابع بشری مناسب ، شفاف و موثر حمایت نماید.

اهداف مهم و اساس ریاست منابع بشری زمینه مسلکی ساختن کارکنان به منظور تحقق دیدگاه ، ماموریت و اهداف استرتیژی وزارت ارشاد حج و اوقاف که عبارت از ایجاد یک سیستم با کیفیت مطابق قوانین ، و پالیسی های ملی و معیار های بین المللی که جوابگوی انکشاف امور آموزش دینی ، اجتماعی ، و فرهنگی کشور میباشد منتج به بهبود رفاء عامه گردیده به ارزش های ملی پابند و مجهز به دانش پیشرفته علمی ، دارای مدیریت عالی در سطح بین المللی دارای اعتبار باشد کمک خواهد نمود .

اهداف منابع بشری مارا در جهت رسیدن به مرحله عالی مورد نیاز همکاری خواهد نمود تا تعهد مار جهت مسلکی ساختن  کارکنان وزارت واضح سازد وزارت ارشاد حج و اوقاف جهت نظارت از پیشرفت اهداف واحد منابع بشری و تمام کارکنان در وزارت که مسؤلیت اجراات کلی را دارند متعهد میباشد.

نقش ریاست منابع بشری عبارت از رسیدن اهداف و عملیاتی میباشد که مشخصاَ این ریاست ارائه مشوره ها در زمینه طرح  انکشاف سازمانی و شناخت فرصت های شغلی برای تمام آمرین و کارکنان مکلف است این ریاست مسول بلند بردن سطح ظرفیت های کارکنان خویش بوده و از هیچ نوع عمل در جهت بلند بردن سطح اگاهی و انکشاف مهارت های مسلکی کارکنان دریغ نخواهد ورزید.

پالیسی ریاست منابع بشری به پنج بخش کلیدی تقسیم شده که در ذیلاً تشریح میگردد.

Ø     استخدام بهترین کاندیدان و حفظ کارکنان برای مدت طولانی از طریق رقابت آزاد براساس شایستگی و لیاقت تحت پوشش رتب و معاش.

Ø     ارتقای ظرفیت کارکنان به منظور رهبری و مدیریت موثر در عرصه خدمات بهتر.

Ø     ایجاد بهترین محیط کاری برای کارکنان و تامین ارتباط وهماهنگی بین کارکنان وزارت و فراهم نمودن تسهیلات در اجرای امور محوله شان از حیث محیط سالم کار ، صحت ، مصونیت  ، رفاه و رسیدگی به شکایات شان طبق قانون و مقررات کارکنان خدمات ملکی .

Ø     ارزیابی اجراات ، نظارت از طریق پروسه  ارزیابی اجراات تنظیم امور ذاتی ، تقاعد ، تطبیق سیستم معلوماتی منابع بشری (HRMIS).

Ø     انکشاف اداره ساختار تشکیلاتی به منظور تحقق اهداف استراتیژی وزارت درعرصه خدمات موثر و با کیفیت به کارمندان .