تاریخچه تاسیس وفعالیت های ریاست تعلیمات علوم دینی وتدریب أئمه

 

تاریخچه تاسیس وفعالیت های ریاست تعلیمات علوم دینی وتدریب أئمه

معرفی: ریاست تعلیمات علوم دینی وتدریب ائمه درتشکیل دهه 80 تحت نام ریاست تعلیم وتربیه طور مستقل در چـــــارچـــوب وزارت ارشاد ،حج واوقاف فعالیت داشت که در جریان کاهش تشکیلاتی پایان  دهه 80  در بست اول تحت عنوان معاونیت تعلیم وتربیه در جنبِ ریاست عمومی مساجد وحسینیه ها فعالیت خودرا ادامه داد.

این اداره ازاثر توجه مقام وزارت وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی قرارحکم شماره (3193)مورخ 24/5/1391مقام محترم ریاست جمهوری درتشکیل سال 1391ازمعاونیت تعلیم وتربیه به ریاست ارتقا وفعلاً تحت نام ریاست تعلیمات علوم دینی وتدریب ائمه در چوکات این وزارت  فعالیت می نماید .

این ریاست براساس پالیسی سکتور دینی استراتیژی انکشاف ملی افغانستان در بست دو،امور مسلکی واداری خویش را با داشتن یک یک مدیریت عمومی در تمامی ولایات ، تنظیم ورهبری می نماید.

 ریاست تعلیمات علوم دینی وتدریب ائمه , درپرتواستراتیژی انکشاف ملی وبه تأسی ازپالیسی سکتوردینی به منظورارتقای ظرفیت علما،خطباوامامان مساجد ، استادان ومدیران مدارس دینی ،  کنترول ونظارت از میتود تدریس وباسوادسازی ابنای وطن به مقصد توسعه آگاهی های دینی وقانونی مردم مسلمان افغانستان درسراسر کشورفعالیت می نماید .

اهداف عمومی ریاست :

ریاست تعلیمات علوم دینی وتدریب ائمه , درپرتواستراتیژی سکتوردینی به منظورارتقای ظرفیت علما,خطباوامامان مساجد ،استادان ومدیران مدارس دینی خصوصی، کنترول ونظارت از میتود تدریس وباسوادسازی ابنای وطن به مقصد توسعه آگاهی های دینی وقانونی درسراسر کشورفعالیت می نماید .

اهدافی راکه این ریاست تعقیب می نماید همانا نهادینه نمودن تعالیم وارزش های اسلامی درسطوح مختلف می باشد .

مسؤولیت های وظیفوی ریاست

بصورت عموم برنامه های ریاست تعلیمات علوم دینی وتدریب ائمه شامل مراتب ذیل می باشد:

 1.  کنترول ونظارت مستقیم  از امورتعلیم وتربیه وزارت ارشاد،حج واوقاف واتخاذتصامیم جهت تحقق اهداف وزارت در راستای توسعه وترویج فرهنگ وارزش های دینی در سراسر کشور.

 2. تطبیق نصاب درسی اختصاصی ( انستیتوت تدریب ائمه ) توافق شده طبق معیارهای علمی   

 3. ایجاد صنوف درسی  انستیتوت تدریب ائمه مطابق نورم های پذیرفته شده معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف

 4. جذب محصلین  انسنیتوت تدریب ائمه  ازطریق راه اندازی کانکوردرتفاهم بامعینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف

 5. ترتیب وتقدیم جداول نتایج امتحانات وشهرت فارغین انستیتوت تدریب ائمه بعدازتأییدی معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف به وزارت تحصیلات عالی.

 6. ترتیب اسناد فراغت محصلین انستیتوت بعدازتأییدی معینیت تعلیمات اسلامی وامضاءوزارای محترم ارشاد،حج واوقاف ووزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان توزیع میگردد.

 7.  

 8. ثبت وراجستر مدارس خصوصی وحلقات حفظ قران کریم که درهیچ ارگانی ثبت وراجسترنشده باشد.

 9. فراهم نمودن زمینه های آموزشی جهت باسواد سازی ،ابلاغ واشاعه مسایل فقهی ودینی ازطریق ملاامامان وخطبای مساجدبرای اطفال ونوجوانان درمحلات که به نحوی ازانحاءاز طریق مساجد وحسینیه ها تنظیم می شوند.

 10. نظارت ازچاپ وتوزیع کتب درسی جهت آموزش طلاب دینی درمدارس  خصوصی وحلقات حفظ قرآنکریم .

 11. نظارت ازتهیه وچاپ نصاب درسی برای مدارس خصوصی واکادمی تدریب ائمه به منظورتدریس مضامین وتطبیق نصاب واحددرسی درمدارس سراسرکشور.

 12.  تدویرسیمینارهابرای استادان مدارس دینی وائمه مساجد به منظوربهترشدن اصول تدریس به میتود معاصربه شاگردان وامامان مساجد واشتراک درسیمنیارهای تعلیمی وتربیوی داخلی وخارجی .

 13. نظارت ازبرنامه اختصاصی و برنامه های نیازسنجی آموزشی جهت ارزیابی سویه تعلیمی ملاامامان ومدرسین دینی درمساجد ومدارس دینی .

 14. نظارت ازپروسه ی امتحانات معلمین وامامان مساجدبه منظورپیشبردامورتعلیم وتربیه دینی ومسایل فقهی در مساجدومدارس .

 15. مراقبت وکنترول ازروندتهیه پلان درسی ورهنمائی تطبیق آن درکورس های تعلیمات دینی درمساجدوحلقات درسی دینی.

 16. فراهم نمودن زمینه های آموزشی جهت باسواد سازی ،وآموزش مسایل ضروری دینی  ازطریق ملاامان مساجدبرای اطفال ونوجوانان وکهن سالانی که علاقمند آموزش سواد وآموزش های دینی می باشند.

 17.  نظــــــــارت وارزیابـــــــــــــی ازبـــرنامه ثبت نام ،اخـــــــــذامتحانات سویه وتنظیم اموراکادمی تدریب ائمه مساجددرمرکز،زونهاوولایات .

 18.  نظارت وپیگری ازپروسه اعمارمراکزتدریب ائمه درمرکز وولایات .

 19.  اتخاذ تدابیرلازم جهت تامین ارتباط با نهاد های همکاروتمویل کننده داخلی وخارجی  وایجاد همآهنگی لازم جهت تطبیق برنامه های آموزشی مدارس و تدریب أئمه در سطح مرکز وولایات .

 20. همآهنگی وتشریک مساعی باهیأت رهبری  دارالحفاظ هاومدارس دینی جهت تهیه وترتیب سوالات وبرنامه ریزی دقیق برای تدویرمسابقات جهت رشداستعدادهای شاگردان مراکز دینی وعصری در مرکز وولایات.

 21.  راه اندازی وانسجام مراسم امتحان شاگردان مدارس راجسترشده وتدویرمحافل به منظورتوزیع تصدیقنامه های فارغان مدارس مذکور .

 22. ایجادهمآهنگی بادارالحفاظ ها ومدارس دینی درسطح مرکزوولایات بمنظورانسجام کلیه امورمربوطه به معلمین ، شاگردان وفعالیت های دارالحفاظ هاومدارس دینی مرکزو ولایات .

 23. تأمین ارتباط کاری بامؤسسات ذیربط درتهیه کلیپ های آمورشی درمطابقت باشریعت غرای محمدی صلی الله علیه وسلم درجهت آگاهی دهی برای مردم .

 24. نظارت وکنترول ازثبت سخنرانی های معینه  سخنرانان ،ثبت مصاحبه هاباشخصیت های علمی ، مذهبی ودانشمندکشوروخطبه های نمازهای جمعه وعیدین پیرامون مسایل مختلف تعلیمی وتربیتی تکثیروتوزیع آن درمدارس ودارالحفاظ های مربوط .

 25. زمینه سازی ونظارت ازچگونگی تهیه وترتیب محافل ، کنفرانس هاوورکشاپ های علوم دینی وایجادهمآهنگی بارسانه ها جهت انعکاس رویدادهاازطریق وسایل خبری به عامه مردم .

 26.  تهیه وترتیب کلیپ های آموزشی برای شاگردان مدارس دینی ودارالحفاظ هابه منظورارتقای دانش دینی وعلمی استادان وطلاب درمدارس مربوطه .

 27.  نظارت ازروندتهیه فلم های تعلیمی ادای مناسک حج وعمره بیت الله شریف  با همکاری ریاست حج ونشرات.

 28. زمینه سازی برای عقد تفاهمنامه های کاری با مؤسسات ونهاد های که در حوزه تعلیمات علوم دینی وتدریب ائمه برنامه های عملی دارند .

 29.  نظارت از روند فعالیت مؤسسات ونهاد های سکتورتعلیمی وتربیتی در مرکز وولایات که شامل تفاهم نامه باشند.

 

الف : در حوزه مدارس وحلقات حفظ قران کریم

 • تعداد مدارس راجستر شده الی اکنون به تعداد ( 164) باب مدرسه درمرکز ( نواحی شهـــــــرکابل ) و( 3410) باب مدرسه در(34) ولایت کشور که جمعاً ( 3574) باب میشود درچوکات این ریاست ثبت گردیده است .

برعلاوه شاگردان  که درمدارس فوق الذکر تدریس می نمایند ،تعداد هزاران تن از دانشجویان دیگری هستند که در چارچوب مدارس موسساتی با عقد پروتوکول با جانب وزارت ارشاد،حج واوقاف در مدارس خصوصی تحت آموزش قرار دارند که از آنجمله موسسه افرین، مرکز تعلیمی وتربیوی فلاح، جمعیت خیریه افغانی برای حفظ قرآن کریم میباشد. مدارس مربوط این موسسات تحت نظارت مستقیم این ریاست فعالیت داشته وعندالموقع استادان وهیئات مدیره این مدارس همانند سایر مدارس از برنامه های ارتقای ظرفیت وآموزش های اساسی میتود تدریس ، مستفید میشوند.

در حوزه آموزش های اساسی وارتقای ظرفیت برای أئمه مساجد واستادان مدارس دینی که به ابتکاروسازماندهی مستیقم این ریاست برگزارگردیده است .

 1. تدویرسیمینار سه روزه تحت عنوان : اسلام وفاصله دهی میان ولادت ها وتنظیم خانواده به همکاری وزارت محترم صحت عامه مؤسسه(UNFPA) بااشتراک (153)تن استادان وائمه مساجد درهوتل برگ انترکانتیننتال شهرنو. 

 2. راه اندازی مسابقات میان (3000)تن ازطلاب مدارس دینی ومکاتب در ولایات پروان ،لغمان ،تخار، سمنگان وبغلان که درهرولایت ( 30) تن ازاستادان مدارس دینی وائمه مساجد اشتراک نموده بودند که توسط(5)تن از ترینران ورزیده پیرامون حقوق زن ازنظراسلام وقوانین بین المللی  آموزش اساسی دیدند .

 3. برگزاری سیمینار آموزشی چهارروزه  تحت  عنوان: حقوق زن ازدیدگاه اسلام بااشتراک (125)تن ازاستادان مدارس دینی وعلماء محترم ولایات کندهار،ارزگان،زابل وهلمند درمرکزشهر کندهاردرهوتل قصرپاریس به همکاری مالی  موسسهundp

 4. ورکشاپ دوروزه تحت عنوان حقوق اطفال متاثر ازجنگ ازطرف موسسه کانادائی تحت نظر ریاست تعلیمات دینی وتدریب ائمه وزارت ارشاد،حج واوقاف بمنظوربلند بردن سطح آگاهی  (50)تن ازاستادان مدارس دینی  وائمه مساجد پیرامون   حقوق اطفال ازدیدگاه اسلام وقوانین بین المللی  درهوتل آسایش واقع شهرنوکابل تدویرگردیداست .

 5. 4- برگزاری ورکشاپ یک روزه برای (50)  تن از مدیران مدرارس  جهت ارتقای ظرفیت مدیریت در مدارس در مقر ریاست تعلیمات  دینی وتدریب ائمه.

دربخش اشتراک درجلسات

 • تعین وتوظیف رئیس تعلیمات دینی وتدریب ائمه در کمیسیون داخلی حج  تنظیم امورحج سال 1396ازجانب مقام محترم رهبری وزارت واشتراک ایشان دربازنگری موضوعات حج ،طرزالعمل ها وپیشبردامورمقدماتی سال 1396کمیسیون داخلی حج ،عمره وعتبات عالیات، طرزالعمل گزینش وانتخاب ناظمین حجاج .

 • نشست رئیس تعلیمات دینی وتدریب ائمه با نمایندگان موسسات همکار (undp)( giz) ومؤسسه  آفرین درمقرریاست ،بحث وتبادل نظر پیرامون تعلیم وتربیه وتدویر برنامه های آموزشی برای استادان مدارس دینی جهت اگاهی عامه و تدویر مسابقات ذهنی میان مدارس ومکاتب درمرکزوولایات صورت گرفته است . 

 • سهم گیری درسیمینارها ،جلسات وکمیسیون های خارج ازوزارت طبق هدایت مقام وزارت .

 • تدویرجلسه مشورتی درمقراین اداره بااشتراک مشاورین ورؤسای این وزارت درمورد تعیین اخذ امتحان کانکورازنزد شایقین برنامه انستیتوت تدریب ائمه که تعدادشان به (300)تن می رسد.

 • نشست رئیس تعلیمات دینی وتدریب ائمه و آمرانسیتیوت تدریب ائمه بانمایند گان وزارت تحصیـــــــــلات عالی پیـــــرامون موضوعات ذیل :

 1. تائید نصاب تحصیلی انستیتوت تدریب ائمه بارئیس پو هنحی  شرعیات پوهنتون کابل .

 2.   اخذ تعمیرکرائی برای انستیتوت تدریب ائمه بعدازتائیدی ریاست بودجه وزارت محترم مالیه  .

 3.  نشست بانمایندگان دفتر( giz)پیرامون پلان های آینده درمورد آموزش علما وخطبا  درسطح مرکز وولایات کشور.

 4.   نشست بانمایندگان دفتر (undp) به ارتباط نمره دهی نهای پارچه های شاگردان مدارس دینی که قبلاًدر ولایات پروان ،لغمان ،تخار، سمنگان وبغلان ، پیرامون مسابقات درحوزه  حقوق زن ازنظراسلام میان (3000)تن ازطلاب مدارس دینی ومکاتب برگزارگردیده بود  .

 5.   آغازکورس زبان عربی برای کارمندان طبقه ذکورواناث وزارت طبق حکم مقام محترم وزارت درمقرریاست تعلیمات

 6.   نشست بایک تعداد ازعلمای جید وکارمندان مسلکی ریاست تعلیمات دینی وتدریب ائمه دررابطه به نحوه آموزش زبان عربی برای کارمندان این وزارت  .

 7. تدویرجلسه بتاریخ 4/2/1396 در مقر ریاست تعلیمات دینی به اشتراک نماینده با صلاحیت وزارت تحصیلات عالی ، رئیس پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل و اعضای کمیسیون مؤظف وزارت ارشاد ، حج واوقاف پیرامون پیش نویس متن تفاهمنامه میان وزارت های دوگانه .

 8. اشتراک رئیس تعلیمات علوم دینی وتدریب ائمه درجلسه رهبری وزارت به طورهفته وار.

دربخش امضای تفاهم نامه ها :

 • تهیه وترتیب تفاهمنامه همکاری میان وزارت ارشاد،حج واوقاف ووزارت معارف .

 • ازاثرصادره شماره (7)مؤرخ 13/حمل/1396تفاهمنامه میان وزارت ارشاد،حج واوقاف ووزارت محترم معارف درموردایجاد انستیتوت تدریب ائمه وخطباء بااشتراک هیئت رهبری،مشاورین ورؤسای هردوطرف درمقروزارت به امضاءرسید

 • با موسسه محترم نهادمطالعات زنان برای صلح پروتوکول درعرصه خدمات اجتماعی به امضارسید .

 • تمدید پروتوکول همکاری فی مابین وزارت ارشاد،حج واوقاف ومرکزتعلیمی وتربیوی فلاح درعرصه خدمات تعلیمی وتربیتی برای اطفال ونوجوانان کشوربرای مدت 5سال به امضا رسید.

 • ترتیب وتنظیم تفاهمنامه میان وزارت ارشاد،حج واوقاف وتحصیلات عالی.

(الف) : دربخش  آمریت انستیتوت تدریب ائمه:

 • انستیتوت تدریب ائمه به اساس  مصوبه  شماره (1) مؤرخ 11/1/1395کابینه جمهوری اسلامی افغانستان درهماهنگی وهمکاری با وزارت معارف وتحصیلات عالی به سطح نیمه عالی جهت تربیت وتقدیم کادرهای ورزیده ومتخصص درعرصه امامت ، خطابت ومدیریت بهترمساجد ومدارس  به جامعه کاروفعالیت می نماید، که تفاهمنامه نیزفی مابین وزارت ارشاد،حج واوقاف ،معارف وتحصیلات عالی به امضاءرسیده .

 • نصب بلبورد هادرهشت نقطه مزدحم شهرکابل جهت آگاهی ایجاد انستیتوت تدریب ائمه وشمولیت شایقین علوم اسلامی .

 • دعوت مشاورین ورؤسای وزارت درهرهفته جهت طی مراحل اداری ایجاد انستیتوت تدریب ائمه .

 • نصب تعداد 500 قطعه  بوروشورها درمناطق مزدحم شهرکابل جهت آگاهی ایجاد انستیتیوت تدریب ائمه وشمولیت شایقین برنامه .

 • ثبت نام(300)تن ازفارغین  صنوف (12) مدارس دینی ودارالعلوم ها، بعدازتائیدوزارت محترم معارف .

 • ترتیب سوالات امتحان کانکورانستیتوت تدریب ائمه.

 • ثبت اسمای 300 تن ازمشترکین برنامه  انستیتوت درکمپیوتر.

 • دعوت نمایندگان باصلاحیت  وزارت محترم معارف وتحصیلات عالی پیرامون اخذامتحان کانکورازنزد شایقین برنامه انسیتیوت تدریب ائمه .

 • تفکیک اوراق مشترکین برنامه انستیتوت بعدازاخذ امتحان کانکورونصب آن به کارتن ها مربوط.

 • تدویرجلسه آمریت انستیتوت تدریب ائمه درمورد نحوه ارزیابی پارچه های امتحان مشترکین کانکور انستیتوت تدریب ائمه توسط آموزگاران انستیتوت تحت نظرآمرانستیتوت تدریب ائمه .

 • ارسال مکتوب به پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل جهت ارائه مشوره های لازم وبازنگری نصاب تهیه شده انستیتوت.

 • اشتراک اعضای مسلکی آمریت انستیتوت تدریب ائمه در جلسه  cepan در وزارت محترم کار، اموراحتماعی ،شهداومعلولین  پیرامون  اطفال و کودکانی که مورد قاچاق قرار میگیرند ویا معتاد به مواد مخدر میشوند، نماینده این وزارت   اشتراک وهمکاری مستقیم دارد.

 • اشتراک یک تن ازآموزگاران انستیتوت تدریب ائمه درمحفل به مناسبت 17نومبرروزجهانی محوخشونت علیه زنان درمقروزارت امورزنان .

 • اشتراک نماینده این ریاست درجلسه ایجاد کمیته نظارت مشترک که ازطریق معینیت امور شهداء ومعلولین وزارت محترم  کار، اموراجتماعی ،شهداومعلولین درمقرآن وزارت دایر گردیده بود.

 • اشتراک عبیدالله قاریزاده آمر انستیتوت تدریب ائمه درمقر مؤسسهUNDP  پیرامون نمره دهی نهائی پارچه های اشتراک کنندگان که قبلاً درپنج ولایت میان شاگردان مدارس دینی برگزارگردیده بود .

 • اشتراک مدیرطرح برنامه های آموزشی درجلسه بین الوزارتی دروزارت کار، امور،اجتماعی وشهداءومعلولین  درمورد حمایت ازورثه شهدا ومعلولین درادارات دایر گردیده بودنظریات خویشرا دررابطه ارائه داشته است .

 • اشتراک کمیسیون موظف ریاست درجلسه هفته وارموسسه آفرین جهت حل مشکلات مدارس تحت پوشش .

 • تدویرجلسه به مورخ 7/2/1396 به اشتراک مشاورین ، رؤسا وآمرانستیتوت تدریب ائمه پیرامون تهیه نصاب تعلیمی برای محصلین صنوف 13 و 14 .

 • تدویر جلسه مورخ 20/2/1396 به اشتراک اعضای کمیسیون تدریب ائمه پیرامون مقایسه نصاب تهیه شده انستیتوت با نصاب پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل  وتهیه  نصاب درسی سمستر وار برای محصلین انستیتوت .

 • اشتراک عبیدالله قاریزاده آمرانستیتوت تدریب ائمه درکمپاین ملی محو خشونت علیه زنان درهوتل کابل نوین به همکاری   مدرسه اناثیه الفلاح .

 • ارسال مکتوب ریاست پوهنتون کابل دررابطه به تائیدی نصاب درسی انستیتوت تدریب ائمه ،ترتیب وتنظیم تفاهمنامه میان وزارت ارشاد،حج واوقاف ووزارت محترم تحصیلات عالی  درموردایجاد انستیتوت تدریب ائمه   .

 • ارسال مکاتیب به عموم مدیریت های تدریب ائمه ولایات ومدارس مرکز پیرامون آگاهی دهی حقوق اطفال ازنظراسلام منع استفاده ازمواد مخدر و مبارزه علیه فساد اداری.

 • تسلیمی تمام لوازم واجناس مرکز تدریب ائمه از نماینده سفارت امارات متحده عربی و ارایه گزارش آن به مقام وزارت .

 •  تسلیمی مکتوب از طریق پوهنتون کابل پیرامون نظریات مقدماتی پوهنحی شرعیات و ارسال جواب آن بوقت و زمانش.

 •  تهیه وتنظیم طرزالعمل انستیتوت تدریب ائمه .

 •  اشتراک یک تن ازکارمندان انستیتوت درگفتمان ملی حمایت ازحقوق اطفال دردفتر جی – ای – زید  بتاریخ 31/2/1396

 • ترتیب ،تحریروثبت مضامین اساسی ،اختیاری وتخصصی نصاب تحصیلی انستیتوت تدریب ائمه توأم با تحریرتاریخچه وهدف وانگیزه تاسیس آن .

 • ارسال مکاتیب به عموم ریاست های وزارت جهت معرفی پنج تن از کارمندان پیرامون آموزش زبان عربی.

 • پیشنهاددرمورد اخذ تعمیرکرائی برای انستیتوت تدریب ائمه به مقام محترم وزارت .

 •   طرح پلان  تدابیری پیرامون حقوق زن ،مسابقات میان مدارس دینی وامورمربوط به انستیتوت تدریب ائمه از بابت سال 1397 برابر با 2018 میلادی به موسسه محترم(UNDP)   که توسط عبیدالله قاریزاده آمر انستیتوت تدریب ائمه در موارد مختلف تدوین گردیده و مورد پذیرش و تأیید مؤسسه UNDP  ووزارت محترم امور زنان قرار گرفت.

 

دربخش امتحانات  :

 •  اخذامتحان کانکور(163) تن ازشایقین برنامه دوساله انستیتوت تدریب ائمه باحضورداشت مشاورین ، رؤسای وزارت ارشاد، حج واوقاف ووزارت محترم معارف درمسجد شریف هراتی های شهرنو.

دربخش توزیع کتب

 • کتابی تحت عنوان( مجموعه مقالات حقوق زن ازنظراسلام  ) به همکاری مالی دفتر (UNDP)به تیراژ 1000 نسخه چاپ گردیده ،بدسترس این ریاست قرارداده شده است .

 • به تیراژ (349) جلدکتاب اضرارعرف وعنعنات ناپسندیده ، مجموعه مقالات  درمورد حقوق زن ازنظراسلام که ازمسایل مهم حقوق زن ومنع حشونت علیه زنان بحث می نماید ، به مدارس دینی مرکزکه به همکاری نهاد های خیریه چاپ گردیده . توزیع ومورداستقبال قرارگرفت .

 • برای مدرسه سراجی ، عمربن خطاب وامام مسلم زیرچنارفرش پلاستیکی ، تباشیروتخته سیاه به حضورداشت هیئت این اداره توزیع گردیده است .  

 • تهیه وترتیب پلان تدریسی آگاهی دهی روش نیک وپسندیده ازدیدگاه اسلام  جهت بلندبردن سطح دانش دین وفقهی استادان وشاگردان مدارس دینی خصوصی مرکز وولایات ، ارسال گردیده است . وازاجراآت  خویش تعداد ازمدارس ودارالحفاظ ها ی مرکزوولایات به این ریاست نیزاطمینان داده شده است .

 

 

 

 

(ب ):دربخش فعا لیت های  آمریت آموزش های دینی

ثبت وراجستر مدارس ودارالحفاظ های خصوصی در مرکز وولایات:

 • راجستروصدورجوازفعالیت برای (12) باب مدرسه ودارالحفاظ درمربوطات مرکز( شهرکابل ) و(75) باب مدرسه ودارالحفاظ درولایات کشور. 

دربخش بازدید ونظارت ازمدارس دینی:

 • ازمدارسیکه درچوکات ریاست تعلیمات د ینی وتدریب ائمه درنواحی شهرکابل وولایات کشورثبت می باشند،درمرکز توسط کارمندان این ریاست ودرولایات توسط مدیران تعلیمات دینی وتدریب ائمه وزارت ارشاد، حج واوقاف کنترول ونظارت دوامدارصورت گرفته است.

 بخش امتحانات مدارس:

 • ارزیابی واخذامتحان فاینل(809) تن ازفارغین مدارس دینی تحت پوشش این ریاست دربخش های حفظ کامل  قرآن کریم ،تفسیر واصول تفسیر ،حدیث واصول حدیث ،عقاید فقه ؛تجوید و قرائت ،سیرت النبی ، زبان عربی ، ناظره ، قاعده نورانی وسوادآموزی.

 بخش ثبت  وتوزیع تصدیق نامه وتقدیرنامه های افتخاری:

 •  به تعداد (2089)  قطعه تصدیق نامه برای   فارغین بخش های مختلف مدارس دینی مرکزوولایات ترتیب وبعد از ثبت در کتاب اندراج توزیع گردید.

 • به تعداد(10) قطعه تقدیر نامه افتخاری برای مدیران شایسته وفعال توزیع گردید.

در بخش فراغت طلاب مدارس ودارالحفاظ های در مرکز:

به سلسله برگزاری محافل فراغت طلاب مدارس از بخش های مختلف در نواحی شهر کابل در سال 1396 نیز مدارس ذیل تعدادی از شاگردان خویش را از بخش های مختلف فارغ داده طی محافل باشکوهی برای شان  تصدیق نامه توزیع گردید.

1- مدرسه اناثیه خدیجة الکبری: به تعداد(93) تن از شاگردان خویش را از بخشهای قرائت وتجوید فارغ داده وطی محفل ویژه ، بااشتراک عده ی از وکلای پارلمان، رؤسای ادارات دولتی بحصوص رئیس تعلیمات دینی  وتدریب ائمه وزارت ارشاد، حج واوقاف، علماء واولیاء شاگردان در محوطه مدرسه  تصدیق نامه ها وتحایف برای فارغین توزیع گردید.

2- مدرسه اناثیه ارشادالقرآن: به تعداد (390) تن از شاگردان خویش را از بخش های مختلف دینی وحفظ قرآن کریم فارغ داده طی محفل خاصی با اشتراک معین صاحب مسلکی ورئیس تعلیمات دینی وتدریب ائمه وزارت ارشاد، حج واوقاف ورؤسای ادارات دولتی، علماء  واولیای شاگردان در هوتل برگ سبز تصدیق نامه ها وتحایف برای فارغین توزیع گردید.

3- مدرسه اناثیه الفلاح: به تعداد (772) تن از شاگردان خویش را از بخش های مختلف دینی،  حفظ قرآن کریم وحرفه های مفید فارغ داده طی محفل ویژه ،  با اشتراک معین صاحب مسلکی ،رئیس تعلیمت دینی وزارت ارشاد، حج واوقاف ، رؤسای ادارات دولتی، آمر آموزش های دینی ،آمرتدریب ائمه ، مدیرعمومی تدریسی ومدیران مسلکی این ریاست، علماء واولیاء شاگردان در هوتل افغانستان نوین تصدیق نامه ها وتحایف برای فارغین توزیع گردید.

4- مدرسه سعد ابن ابی وقاص: به تعداد (15) تن از شاگردان خویش را از شعبه حفظ کامل قرآن کریم فارغ داده ومحفل سعادت مندی با اشتراک رئیس تعلیمات دینی، آمر آموزش های دینی، مدیران مسلکی این ریاست، علما واولیای شاگردان در محوطه مدرسه  برای فارغین تصدیق نامه ها وتحایف برای فارغین توزیع گردید.

5- مدرسه اناثیه شمس القرآن: به تعداد (66) تن از شاگردان خویش را از بخش های  ناظره وتجوید قرآن کریم فارغ داده طی محفل پروقاری با اشتراک رئیس تعلیمات دینی وتدریب ائمه وزارت ارشاد، حج واوقاف، علما، واولیاء شاگردان در محوطه مدرسه   تصدیق نامه ها وتحایف برای فارغین توزیع گردید.

6- مدرسه خالد بن ولید:به تعداد (19)  تن از شاگردان خویش را از شعبه حفظ کامل قرآن کریم فارغ داده وطی محـــــــــــــفل شکو همندی ، با اشتراک رئیس تعلیمات دینی وتدریب ائمه وزارت ارشاد، حج واوقاف، علماء جید کشور، تعداد از کارمندان بلند رتبه دولتی واولیاء شاگردان در محوطه مدرسه تصدیق نامه ها وتحایف برای فارغین توزیع گردید.

7- مدرسه جامعه اسلامیه نور: به تعداد (22) تن از شاگردان خویش را از شعبه حفظ کامل قرآن کریم فارغ داده وطی محفل شکوهمندی ، با اشتراک رئیس تعلیمات دینی وتدریب ائمه وزارت ارشاد، حج واوقاف، علماء جید کشور، تعداد از کارمندان بلند رتبه دولتی واولیاء شاگردان در محوطه مدرسه تصدیق نامه ها وتحایف برای فارغین توزیع گردید.

8- مدرسه اناثیه المحصنات: به تعداد(144) تن از شاگردان خویش را از بخش های مختلف دینی و  حفظ قرآن کریم فارغ داده طی محفل ویژه ،  با اشتراک ،رئیس تعلیمت دینی وزارت ارشاد، حج واوقاف ، رؤسای ادارات دولتی، علماء واولیای شاگردان در محوطه مدرسه تصدیق نامه ها وتحایف برای فارغین توزیع گردید.

9- مدرسه اناثیه بی بی فاطمة الزهراء: به تعداد 99 تن ار شاگردان خویش را از بخش های قرائت وتجوید، ناظره وقاعده نورانی فارغ داده طی محفل ویژه ،  با اشتراک رئیس تعلیمت دینی وزارت ارشاد، حج واوقاف ، علماء واولیای شاگردان در محوطه مدرسه تصدیق نامه ها وتحایف برای فارغین توزیع گردید.

10- مدرسه اناثیه بی بی زینب: به تعداد (78) تن ار شاگردان خویش را از بخش های قرائت وتجوید، ناظره وقاعده نورانی فارغ داده طی محفل ویژه ،  با اشتراک عده ای از وکلای پارلمان ،رئیس تعلیمات دینی وزارت ارشاد، حج واوقاف ، سیاست دانان کشور، مدیران مسلکی این ریاست، علماء واولیای شاگردان در هوتل ستاره طلائی تصدیق نامه ها وتحایف برای فارغین توزیع گردید.

11- مدرسه اناثیه حضرت بلال: به تعداد: (40) تن ار شاگردان خویش را از بخش قرائت وتجوید فارغ داده طی محفل خاصی،  با اشتراک عده ای از علماء واولیاء شاگردان در محوطه مسجد مربوطه  تصدیق نامه ها وتحایف برای فارغین توزیع گردید.

بخش فارغین مدارس ودارالحفاظ های خصوصی ولایات کشور:

1- مدرسه حضرت عثمان رضی الله عنه (40) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ــــ ولایت بدخشان.

2- دارالعلوم بی بی سمیه (28) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ــــ ولایت بدخشان.

3- مدرسه خالد بن ولید رضی الله عنه (18) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ـــــ ولایت بدخشان.

4- مدرسه بی بی عائشه رضی الله عنها(8) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ـــــ ولایت بدخشان.

5- مدرسه تعلیم القرآن (12) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ـــــ ولایت بدخشان.

6- مدرسه بی بی سمیه (24) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ـــــ ولایت بدخشان.

7- مدرسه خلفای را شیدین( 24) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ـــــ ولایت بدخشان.

8- مدرسه نبی الرحمن به تعداد (18) تن  از بخش حفظ کامل قرآن - ولایت پروان.

9- مدرسه صادقیه السلام به تعداد (22) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ـــ ولایت پروان

10- مدرسه مسکین به تعداد(12) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ــــ  ولایت کابل

11- مدرسه بی بی فاطمة الزهراء (24) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ـــ ولایت لغمان.

12- مدرسه محمد یه (8) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ــــ ولایت بلخ.

13- مدرسه انوارالهدی(12) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ــــ ولایت بلخ.

14- مدرسه پیام رحمت(12) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ــــ ولایت بلخ.

15- مدرسه فاروقیه(16) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ــــ ولایت بلخ.

16- مدرسه دارالتجوید محمد یه (4) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ــــ ولایت بلخ.

17- مدرسه پیام اسلام (4) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ــــ ولایت بلخ.

18- دارالتجوید (4) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ــــ ولایت بلخ.

19- دارالحفاظ محمد (12) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ــــ ولایت بلخ.

20- مدرسه عبدالله ابن مسعود (8) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ــــ ولایت بلخ.

21- مدرسه حضرت علی کرم الله وجه (24) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ــــ ولایت بلخ.

22- مدرسه محمد یه (8) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ــــ ولایت بلخ.

23- مدرسه سید مصطفی (4) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ــــ ولایت بلخ.

24- مدرسه عبدالله بن عباس (4) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ــــ ولایت بلخ.

25- مدرسه حضرت علی کرم الله وجه (12) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ــــ ولایت بلخ.

26- مرسه سیدنا حمزه رضی الله عنه (4) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ــــ ولایت بلخ.

27- مدرسه حضرت علی نمبر3 (4) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ــــ ولایت بلخ.

28- دارالحفاظ محمود یه (4) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ــــ ولایت بلخ.

29-  مدرسه فاروقیه (4) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ــــ ولایت بلخ.

30- خالد بن ولید(8) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ــــ ولایت بلخ.

31- مدرسه سید مصطفی (20) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ــــ ولایت بلخ.

32- دارالحفاظ حمزه (8) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ــــ ولایت بلخ.

33- مدرسه فاروقیه (4) تن از بخش حفظ کامل قرآن کریم ــــ ولایت بلخ.

بخش برگزاری مسابقات تشویقی میان مدارس مرکر:

1- به اساس پلان تطبیقی گرامیداشت ازمیلادمسعودپیامبربزرگواراسلام که قبلاً سوالاتی پیرامون سیرت النبی صلی الله علیه وسلم تهیه گردیده وبرای شاگردان بخش ذکورواناث مدارس دینی شهرکابل  توزیع شده بود که دربرج جدی سال جاری 1395ازنزد تعـداد( 184)تن شاگردان مدارس دینی  به همکاری ریاست  تدقیق ومطالعات اسلامی وحضورداشت تعدادی از رؤسا و مشاورین محترم مقام وزارت درمسجد جامع هراتی ها امتحان اخذ گردید.

 • اشتراک تعداد(200) تن از شاگردان مدارس مرکز در مسابقات نعت وترانه خوانی  .

 • اشتراک (50) تن از شاگردان مدارس مرکزدر مسابقات حسن قرائت .

 • برگزاری محفل بزرگی درهوتل انترکانتیننتال ازطرف وزارت ارشاد،حج واوقاف وتوزیع تحایف برای شــاگردان مدارس دینی که درمسابقه سیرت النبی صلی الله علیه وسلم ،نعت وترانه خوانی برنده شده بودند .

 • کنفرانس علمی تحت عنوان اسلام وخانواده وکمپاین مبارزه علیه اذیت وآزارخیابانی بانوان ازدیدگاه دین مقدس اسلام که ازطرف کمیته فرهنگی ونشراتی مدارس اناثیه الفلاح  تحت نظر ریاست تعلیمات دینی وتدریب ائمه وزارت ارشاد،حج واوقاف بمنظوربلند بردن سطح دانش (500) تن ازخواهران پیرامون موضوعات مختلفه خانوادگی وتربیتی ومحووکاهش خشونت علیه زنان درهوتل افغانستان نوین مقابل کابل ننداری تدویرگردید که قبلا برنامه با دعوت های خیابانی توزیع (2000) بروشور ودعوت در مراکز فرهنگی وتعلیمی مدت دو ماه فعالیت نموده بود.درمحفل متذکره معین صاحب مسلکی وزارت ارشاد، حج واوقاف، رئیس تعلیمات دینی ، تعداد زیادی از کارمندان بلند رتبه واهل خبره دولتی،  آمرآموزشهای دینی ،آمرانستیتوت تدریب ائمه مدیرعمومی تدریسی مدارس ومدیران بخش های انسجام وطرح برنامه های آموزشی دارالحفاظ ها ومدارس دینی مرکز وولایات ، سرپرست آمریت جندر ودوتن ازاعضای شان نیز اشتراک ورزیده بودنند.

قابل ذکراست که سخنرانان محفل روی موضوعات خانواده از دیدگاه دین مقدس اسلام ، نقش تعلیم وتربیه درنظام خانواده ، ارزش صحت دررفاه خانواده ، حقوق متقابل اعضای خانواده وخشونت ازدیدگاه دین مقدس اسلام مفصلاً صحبت نموده ومحفل بااجرای کارگروپی ونتیجه گیری ودعائیه اختتام پذیرفت .

دربخش موسسات همکار :

 • برای (  158) تن از استادان مدارس دینی خصوصی ( مبلغ 1000 الی 2000افغــانی  ماهـــــــانه )  حق الزحمه ازطرف موسسه آفرین به حضورداشت اعضای کمیسیون مشترک وزارت ارشاد،حج واوقاف وموسسه آفرین طورماهوار توزیع گردیده است .

 • برای 11مدرسه درمرکزوولایات که تحت پوشش ریاست تعلیمات دینی وتدریب ائمه  قراردارد ازطرف موسسه آفرین به حضورداشت نمایندگان این ریاست  چوب سوخت توزیع گردید.

 بخش اصدارهدایات ضروری برای مدارس مرکزوریاست های ارشاد،حج واوقاف ولایات :

 • ارسال مکاتیب به تمامی ولایات وبسیج علمای دینی واستادان مدارس  دینی به منظور تبلیغات از طریق مساجد ، مدارس ومحافل عمومی راجع به  هشت مارچ روز ببن المللی زن وهمچنان به مسؤلین ومدیران کلیه مدارس دینی هدایت داده شد تادرصنوف درسی راجع به روزبین المللی زن که مصادف به هشت مارچ می باشد،صحبت نمایند، تاازاین طریق پیام های مشخص ومفید پیرامون حقوق زن ازدیدگاه اسلام  به سمع هزارهاتن ازاهالی واولیای امورشاگردان رسانیده شود.

 • ارسال مکاتیب به مدیریت های مدارس ودارالحفاظ های خصوصی مرکز وریاست های ارشاد،جح واوقاف ولایات کشورکه درآن هدایت داده شد، تاازطریق منابر مساجد ، کنفرانس ها واجتماعیات ومناسبات ملی وصنوف درسی شاگردان مدارس دینی روی موضوعات ذیل صحبت نمایند :

 1. مبارزه علیه فساداداری

 2. اضرار استعمال مواد مخدرازدیدگاه اسلام

 3. خشونت علیه زنان وپیامد های ناگوارآن

 4. اضرارعرف وعنعنات ناپسندازنظراسلام

 5. حفط محیظ زیست

 6. صلح ازدیدگاه اسلام

 • ارسال مکاتیب به مدیریت های مدارس مرکز وریاست های ارشاد،حج واوقاف ولایات کشورکه درآن هدایت داده شد ، تا  مسؤلین مدارس ودارالحفاظ های خصوصی  مرکزوولایات به یتیمان وورثه شهدأوفرزندان معلول و معیوب  کشوردرامرتعلیم وتربیه ایشان توجه خاص مبذول داشته آنان رابدون اخذ فیس وطوررایگان شامل مدارس شان نموده اجردارین رانصیب شوند .

بخش گزارش گیری :

وصول گزارش ازمدیریت های تعلیمات دینی وتدریب ائمه ریاست های ارشاد، حج واوقاف ولایات دررابطه به تدویروتجلیل ازمحافل شان راجع به روزبین المللی زن هشت مارچ ومبارزه علیه فساد اداری واضرار مادی ومعنوی مواد مخدروغیره موارد.

قرارشرح فوق گزارش هذا ترتیب وصحت است .