تماس با ما

 

محمد اسحق " حیدری عرب " رئیس دفتر مقام وزارت .

دیجیتال :   020223546

محمد اجمل " صدیقی" رئیس منابع بشری 

مبایل : 0700234115

دکتور محمد کاظم " کریمی" رئیس اداری ومالی 

دیجیتال : 020223545

نذر الله " عماد" آمر عملیاتی حج 

مبائل : 0744463616

قاضی عبدالرحمن مدیر حج مرکز

مبائل : 0744494744